SFS 2010:260 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program;

100260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 7 a och 30 §§ förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 a §

1

En anvisning till ett program ska avse verksamhet på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som motsva-

rar arbetsutbudet.

En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som

understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt arbetar, tar
del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller studerar inom ramen för
svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt
13 kap. skollagen (1985:1100) i sådan utsträckning att den sammanlagda
tiden motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

30 §

2

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande
karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av
� aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
� fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
� aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
� upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
� sfi eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100),

dock inte under tid som invandraren deltar i av kommunen anordnat intro-
duktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-
ning för flyktingmottagande m.m.,

1 Senaste lydelse 2010:62.

2 Senaste lydelse 2007:1031.

SFS 2010:260

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:260

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

� utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skol-

väsendet eller motsvarande som motsvarar längst sex månaders heltidsstu-
dier för den som är långstidsinskriven invandrare eller har ett funktionshin-
der som medför nedsatt arbetsförmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder

som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid
än sex månaders heltidsstudier, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmed-
lingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för anvisningen.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)