SFS 2010:262 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar;

100262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 10 §§ förordningen (2007:813) om jobb-

garanti för ungdomar ska ha följande lydelse.

4 §

1

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse verksamhet på

heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som mot-

svarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger

arbetsutbudet om den enskilde samtidigt

1. arbetar, under förutsättning att han eller hon har rätt till arbetslöshetser-

sättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och att arbetsti-
den och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsut-
bud, eller

2. studerar inom ramen för svenskundervisning för invandrare (sfi) eller

motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) eller har fyllt
20 år och studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux),
under förutsättning att studietiden och tiden i garantin sammanlagt motsva-
rar hans eller hennes arbetsutbud.

10 §

2

Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av

aktiviteterna inom garantin till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller

utvecklingsersättning,

3. påbörjar en period med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381)

om allmän försäkring på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller

1 Senaste lydelse 2010:64.

2 Senaste lydelse 2010:82.

SFS 2010:262

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:262

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader.
Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för sfi eller mot-

svarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) eller komvux i
enlighet med 4 § fjärde stycket 2.

Den som inte längre deltar i garantin enligt första stycket ska skrivas ut ur

den. Detta gäller dock endast om frånvaron har varat mer än 30 kalenderda-
gar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)