SFS 2010:263 Förordning om ändring i förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden;

100263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1561) om extra
ersättning till kommuner 2010 för att påskynda
utlänningars etablering på arbetsmarknaden;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:1561) om extra ersätt-

ning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbets-
marknaden ska ha följande lydelse.

4 §

Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som

inom en tolvmånadersperiod

1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem måna-

der på minst halvtid, eller

2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare

(sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100)
enligt

a) kurs B på studieväg 1,
b) kurs C på studieväg 2, eller
c) kurs D på studieväg 3.

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:263

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010