SFS 2010:264 Förordning om upphävande av förköpskungörelsen (1967:873)

100264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förköpskungörelsen (1967:873);

utfärdad den 31 mars 2010.

Härigenom föreskrivs att förköpskungörelsen (1967:873) ska upphöra att

gälla vid utgången av april 2010.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande vid en försäljning av fast

egendom eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före den 1 maj
2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § den upp-
hävda förköpslagen (1967:868).

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:264

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010