SFS 2010:265 Lag om upphävande av förköpslagen (1967:868);

100265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av förköpslagen (1967:868);

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att förköpslagen (1967:868)2 ska upp-

höra att gälla vid utgången av april 2010.

Den upphävda lagen gäller fortfarande vid en försäljning av fast egendom

eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort
en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 §.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:82, bet. 2009/10:CU18, rskr. 2009/10:216.

2 Lagen omtryckt 1974:815.

SFS 2010:265

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010