SFS 2010:266 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

100266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 10 §§ jordförvärvslagen

(1979:230)

2 ska ha följande lydelse.

3 §

Lagen gäller inte

1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av regeringen,

länsstyrelsen eller Statens jordbruksverk,

2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än statens

affärsdrivande verk,

3. om en kommun förvärvar egendomen från staten,
4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller enligt

reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är skyldig att
åter avyttra egendomen,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren

eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkom-
ling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avyttra egen-
domen enligt 13 §,

6. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är avsedd

för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

7. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamål än jord-

bruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som har nybildats för annat ända-
mål än jordbruk eller skogsbruk och som därefter inte har undergått taxering,
eller

8. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger till samma tax-

eringsenhet hörande andel i fastigheten och som inte är skyldig att avyttra
sistnämnda andel enligt 13 §.

10 §

Förvärvstillstånd ska sökas inom tre månader från det förvärvet

skedde, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 § andra stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988) ska underställas tillståndsmyndigheten
av lantmäterimyndigheten.

Fråga om förvärvstillstånd får inte prövas förrän förvärvet skett utom i fall

som avses i 2 § 2 eller 3. Tillstånd att förvärva egendom på offentlig auktion
enligt 15 § lämnas före auktionen.

1 Prop. 2009/10:82, bet. 2009/10:CU18, rskr. 2009/10:216.

2 Lagen omtryckt 2005:423.

SFS 2010:266

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:266

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fall där kommunen före den

1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § för-
köpslagen (1967:868).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)