SFS 2010:267 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter;

100267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 14 e § ska lyda ⬝Rengöringsmedel som in-

nehåller fosfater⬝,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 f §, av följande

lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmium,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter och i batterier,

5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3, 5�11, 11 b�14 och 14 b�20 §§, med stöd av 36 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) i fråga om 15 a�15 c §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § re-
geringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG (EUT L 363,
20.12.2006, s. 81, Celex 32006L0096).

2 Senaste lydelse 2009:654.

SFS 2010:267

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:267

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

14 f §

Maskindiskmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller

överlåtas till konsumenter för enskilt bruk, om den totala fosforhalten i med-
let överstiger 0,5 viktprocent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Maskindiskmedel som har tillverkats före den 1 juli 2011 får trots för-

budet i 14 f § saluhållas och överlåtas till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)