SFS 2010:268 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

100268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 8 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § läkemedelslagen (1992:859)

ska ha följande lydelse.

16 §

2

Yrkesmässig tillverkning av läkemedel och mellanprodukter får be-

drivas endast av den som har Läkemedelsverkets tillstånd. En inrättning som
har Läkemedelsverkets tillstånd att tillverka läkemedel för ett visst tillfälle
(extemporeapotek) ska vid sådan tillverkning vara bemannad med en eller
flera farmaceuter.

Vid tillverkning av läkemedel för ett visst tillfälle på öppenvårdsapotek

eller sjukhusapotek krävs inte något sådant tillstånd.

Bestämmelser om tillstånd till maskinell dosdispensering på öppen-

vårdsapotek finns i 6 kap. lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222.

2 Senaste lydelse 2009:368.

SFS 2010:268

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010