SFS 2010:269 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

100269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 8 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 18 §§ lagen (1996:1156) om

receptregister ska ha följande lydelse.

6 §

2

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt

för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om lä-

kemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apotekens

Service Aktiebolag,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

uppföljning och framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer en-

ligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer en-
ligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter om enskild

läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel, för styrelsens
tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1998:531) om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, och

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild

1 Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222.

2 Senaste lydelse 2009:370.

SFS 2010:269

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

2

SFS 2010:269

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och pa-
tientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6, 9 och 10 får inga uppgifter re-

dovisas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första
stycket 5 får inte omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan
hänföras till någon enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan
hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6
till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet vid vilken
förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Social-
styrelsen.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5 och 6.

18 §

3

Apotekens Service Aktiebolag ska, för det ändamål som avses i 6 §

första stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna ut ad-
ministrativa uppgifter, uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad och
kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
redovisade per öppenvårdsapotek.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:370.