SFS 2010:271 Lag om upphävande av lagen (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

100271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2009:823) om ändring i
lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.;

utfärdad den 8 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2009:823) om ändring i la-

gen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. ska upphöra att gälla vid
utgången av maj 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222.

SFS 2010:271

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010