SFS 2010:272 Förordning om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

100272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1157) om
ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.;

utfärdad den 8 april 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1975:1157) om ersättning för

vissa läkarutlåtanden m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Beträffande läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses

i 3 kap. 8 a § femte stycket och 7 kap. 3 b § femte stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring gäller att ersättning betalas

1. för patientavgift enligt förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag

och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.,

2. med belopp motsvarande den enskildes egenavgift vid resor som ersätts

enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

3. med skäligt belopp för andra resor och övriga kostnader.
Ersättning betalas inte för avgift enligt 26 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) avseende sjukhusvård, eller motsvarande avgift.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av

första stycket 3.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:884.

SFS 2010:272

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010