SFS 2010:273 Förordning om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)

100273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338);

utfärdad den 8 april 2010.

Regeringen föreskriver att 1–7 och 9 §§ tandvårdsförordningen

(1998:1338) ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om sådan tandvård som enligt

15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125) ska omfattas av hälso- och
sjukvårdslagens (1982:763) bestämmelser om avgifter som avser öppen häl-
so- och sjukvård.

2 §

1

De oralkirurgiska åtgärder som omfattas av bestämmelserna om avgif-

ter som avser öppen hälso- och sjukvård är

– behandlingar av käkfrakturer,
– käkledskirurgi,
– rekonstruktiv och ortognat kirurgi,
– utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd,
– utredningar och behandlingar av smärttillstånd,
– övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och

medicinska resurser.

Om oralkirurgiska åtgärder som inte omfattas av första stycket finns be-

stämmelser i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

3 §

2

Tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid

omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- och sjuk-
vård. Med sådan tandvård avses i denna förordning tandvårdsbehandling

1. till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte

missbildningen endast är av ringa omfattning,

2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet,
3. av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall,
4. på patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp där fullständig in-

fektionsfrihet är ett medicinskt krav,

5. på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt ned-

satt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan,

6. på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett

odontologiskt samband med patientens grundsjukdom,

1 Senaste lydelse 2008:198.

2 Senaste lydelse 1999:1013.

SFS 2010:273

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

2

SFS 2010:273

7. på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller

halsregionen,

8. på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregio-

nen (orofaciala smärtsyndrom),

9. på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné,
10. på patienter med Sjögrens syndrom eller med nedsatt salivfunktion till

följd av strålbehandling.

Behandling som avses i första stycket 1 och 2 ska för att omfattas av reg-

lerna om avgift utföras av en tandläkare vid käkcentral, högskola där odonto-
logisk utbildning och forskning bedrivs, vid en klinik för specialisttandvård
eller av en tandläkare med specialistkompetens.

4 §

3

Behandling av tandvårdsrädsla och tandvård för den som är extremt

tandvårdsrädd omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen
hälso- och sjukvård.

Som extremt tandvårdsrädd ska den anses som trots ett stort objektivt och

subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år avhållit sig från tandbe-
handling, bortsett från kortvariga, akuta ingrepp, och som vid utredning hos
både tandläkare och legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller
legitimerad psykiater bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla.

Dessa ersättningsregler gäller endast för behandling av den extrema tand-

vårdsrädslan och den tandvård som utförs under denna behandling. För tand-
vård i övrigt gäller bestämmelserna i lagen (2008:145) om statligt tandvårds-
stöd om inte vården omfattas av annan bestämmelse i denna förordning.

5 §

För att behandlingen av personer som avses i 4 § ska omfattas av be-

stämmelserna om avgift som avser öppen hälso- och sjukvård krävs att be-
handlingen utförs av en tandläkare eller tandhygienist som har en icke obe-
tydlig erfarenhet av extremt tandvårdsrädda patienter och som utför be-
handlingen i samverkan med legitimerad psykolog, psykoterapeut eller psy-
kiater samt att det finns en behandlingsplan som patienten har accepterat.

6 §

Tandvårdsbehandling ska ges mot avgift enligt bestämmelserna om av-

gift som avser öppen hälso- och sjukvård för personer som får tandfyllningar
utbytta på grund av avvikande reaktioner mot dentala material.

7 §

Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om avgifter

som avser öppen hälso- och sjukvård gäller för den som i samband med
långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i
medicinsk rehabilitering.

Detta gäller dock endast om utbytet sker med anledning av en utrednings-

plan och som ett led i en behandlingsplan som upprättats under ledning av en
läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till något
eller några av patientens symtom.

Utrednings- och behandlingsplanen ska innan åtgärderna påbörjas ges in

till landstinget för en bedömning av förutsättningarna för de föreslagna åt-
gärderna.

3 Senaste lydelse 2008:198.

background image

3

SFS 2010:273

9 §

4

Nödvändig tandvård enligt 8 a § första stycket tandvårdslagen

(1985:125) omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso-
och sjukvård.

Behovet av nödvändig tandvård ska bedömas med utgångspunkt i den en-

skildes allmäntillstånd.

Med nödvändig tandvård avses sådan tandvård som i det enskilda fallet

påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala. Vid val mellan behandlingar
som bedöms ge ett godtagbart resultat ingår den mest kostnadseffektiva be-
handlingen i nödvändig tandvård. I nödvändig tandvård ingår inte behand-
ling med fastsittande protetik bakom kindtänderna (premolarerna). Om all-
mäntillståndet hos patienten inte medger någon mer omfattande behandling
ska denna i stället inriktas på att motverka smärta och obehag genom att hål-
la patienten fri från sjukliga förändringar i munnen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:621.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010