SFS 2010:275 Förordning om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

100275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa
särskilda uppgifter för Stockholms universitet
rörande svenska som andraspråk och
svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 8 april 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2007:1475) om vissa

särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andra-
språk och svenskundervisning för invandrare ska ha följande lydelse.

1 §

Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av natio-

nellt intresse som rör svenska som andraspråk samt svenskundervisning för
invandrare (sfi) och motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen
(1985:1100) enligt bestämmelserna i denna förordning.

3 §

Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag

som rör svenska som andraspråk samt sfi och motsvarande utbildning enligt
13 kap. skollagen (1985:1100).

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:275

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010