SFS 2010:276 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

100276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 31 mars 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 4, 16, 21 b och 36 §§, 2 kap. 8 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 §

och 5 kap. 10 § samt bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tolv nya paragrafer, 1 kap. 13 a,

19 a, och 28 a §§ samt 5 kap. 9 a�9 h och 10 a §§ samt närmast före 5 kap.
9 a och 10 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

4 §

1

I denna förordning betyder

behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,

betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som

används till bete, med undantag av mark som används för
rennäringsverksamhet,

bredband: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet,
brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för

driften gemensamma byggnader,

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana

personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som
bedriver jordbruksverksamhet,

jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person
bedriver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en

jordbrukare inom Sveriges gränser,

jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller

betesmark,

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av

jordbruksprodukter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd,
mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion eller
annan produktion, eller verksamhet för att hålla marken i enlighet med god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av

1 Senaste lydelse 2009:191.

SFS 2010:276

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

2

SFS 2010:276

gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsys-
tem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG)
nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1782/2003

2,

klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande

landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad
stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som

avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts
av länsstyrelsen,

landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007�2013

som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61�65 i rådets

förordning (EG) nr 1698/2005,

lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en

LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens

rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av
mikroföretag samt små och medelstora företag

3,

mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i

djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt
utbetalning av stöd för,

nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella strategiska

plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG)
nr 1698/2005,

NGA-nät: kabelbundna accessnät som helt eller delvis består av optiska

element som kan leverera bredbandstjänster med bättre egenskaper (såsom
högre genomströmning) jämfört med tjänster som levereras via befintliga
kopparnät,

rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som bedriver

rennäringsverksamhet,

rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på

samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person
bedriver rennäringsverksamhet,

rennäringsverksamhet: verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd

av rennäringslagen (1971:437),

skogsmark: mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen

(1979:429),

slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på

eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap
eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

träd- och buskmark: mark som anses som träd- och buskmark enligt 2 §

skogsvårdslagen,

villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötsel-

villkor eller annat villkor som gäller för stödet,

2 EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

3 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

background image

3

SFS 2010:276

åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete,

och som är lämplig att plöja, och

ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt

stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget.

13 a §

Särskilda bestämmelser om publicering av del av ansökan finns i

5 kap. 9 d §.

16 §

Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om förskott på

stöd enligt 2 kap. 20 §, 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och
14 §§, 6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap. Förskott får lämnas endast om
stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett
lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp
som drivs av stödmottagaren.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kr.

19 a §

Särskilda bestämmelser om kontroll av stöd till projekt för

anläggning, utbyggnad och uppgradering av bredband finns i 5 kap. 9 g §.

21 b §

4

Stöd enligt de bestämmelser som anges i andra stycket lämnas, till

den del stödet finansieras av offentliga nationella medel med de
begränsningar som följer av artikel 57 i kommissionens förordning (EG)
nr 1974/2006 och i enlighet med kommissionens förordning (EG)
nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse

5 och 19 och 20 §§

förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Med de bestämmelser som anges i första stycket avses stöd enligt
� 2 kap. 30�33 §§,
� 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,
� 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av

bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte
omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,

� 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny

teknik inom skogsbrukssektorn,

� 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny

teknik inom jordbruks- eller livsmedelssektorn om samarbetsprojektet avser
sådana produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,

� 5 kap. 1�9 och 12�14 §§, och
� 6 och 7 kap.
Av 5 kap. 9 h § följer att även stöd enligt 5 kap. 9 a § i vissa fall ska

uppfylla bestämmelserna i första stycket.

4 Senaste lydelse 2010:86.

5 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

background image

4

SFS 2010:276

28 a §

Bestämmelser om återkrav av stöd till projekt för anläggning, ut-

byggnad och uppgradering av bredband finns även i 5 kap. 9 g §.

36 §

6

Beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får överkla-

gas hos Jordbruksverket.

1. Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap., 4 kap. 1, 8 och 11 §§ samt 5 kap.

9 g § andra stycket, och

2. Länsstyrelsens beslut enligt 4 kap. 6, 14 och 15 §§, 5 kap. 1�9 f och

9 h�14 §§ samt 6 och 7 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15,
24, 26, 28 eller 29 §.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om

överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket och
beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får dock inte
överklagas.

1. Skogsstyrelsens beslut enligt 2 kap. och 6 kap., om beslutet fattats med

stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §,

2. Sametingets beslut enligt 2 kap. samt 4 kap. 1 §,
3. Sametingets beslut enligt 4 kap. 6, 14 och 15 §§ samt 5 och 6 kap., om

beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §,

4. Jordbruksverkets beslut enligt 2 kap. 19 och 20 §§, och
5. Jordbruksverkets beslut enligt 4 kap. 14 och 15 §§ samt 5 och 6 kap.,

om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §.

2 kap.

8 b §

7

Med de bestämmelser som anges i 8 a § första�tredje styckena avses

åtaganden enligt

� 11 §,
� 12 § som gäller alvar- eller skogsbete,
� 13 § som gäller våtmark på åkermark,
� 16 § som gäller mångfaldsträda,
� 21, 22, 24, 26 eller 26 a §,
� 28 § i stödområde 9, eller
� 29 §.

3 kap.

4 §

En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 1, 6 och

11 §§ samt 5 kap. 1, 3, 5, 8 och 13 §§. En affärsplan ska också ingå i en
ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om ansökan avser annat än
anordnande av kompetensutvecklingsinsatser.

Första stycket gäller inte om ansökan enbart avser stöd för upprättande av

en affärsplan eller utbildning i upprättande av en affärsplan, i de fall stöd får
lämnas för sådana ändamål.

En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 14 och 15 §§,

5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 3 och 4 §§ samt 7 kap. En

6 Senaste lydelse 2010:86.

7 Senaste lydelse 2010:86.

background image

5

SFS 2010:276

projektplan ska också ingå i en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om
ansökan avser anordnande av kompetensutvecklingsinsatser.

En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för den behöriga

myndighetens bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda samt för den
behöriga myndighetens prioritering mellan inkomna ansökningar om stöd.

Sökanden ska till ansökan om stöd enligt 4 kap. 14 § även bifoga ett

samarbetsavtal som bekräftar samarbetet.

4 kap.

8 §

8

Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av fleråriga

energigrödor avsedda för energiändamål av arterna salix, hybridasp eller
poppel på jordbruksmark med ett maximalt skördeintervall på 20 år eller
mindre, med högst 40 procent av de stödberättigande utgifterna och högst
5 000 kr per hektar. Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande
högst 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och högst 12 000 kr per
hektar beviljas med avseende på stödberättigande investeringar för
stängsling.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för plantering på betesmarker

och slåtterängar.

5 kap.

Stöd till projekt för att anlägga, bygga ut och uppgradera bredband

9 a §

Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med upp

till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt
i landsbygdsområden som bidrar till att

1. skapa eller underlätta tillgång till bredband,
2. uppgradera befintligt bredband, eller
3. bygga ut passivt bredband.
Stöd enligt första stycket 1 får endast lämnas i områden där det efter en

marknadsanalys konstaterats att bredband som kan användas för att erbjuda
allmänt tillgängliga kommunikationstjänster inte finns, och där det bedöms
att en utbyggnad inte kommer att komma till stånd på marknadsmässiga
grunder inom de närmaste tre åren från ansökan.

Stöd enligt första stycket 2 och 3 får endast lämnas i områden där det efter

en marknadsanalys konstaterats att det finns behov av att bygga ut eller
uppgradera befintligt bredband till NGA-nät, och där det bedöms att en
sådan utbyggnad eller uppgradering inte kommer att komma till stånd på
marknadsmässiga grunder inom de närmaste tre åren från ansökan.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte

att endast främja dess egen utveckling.

9 b §

Som villkor för stöd enligt 9 a § gäller att sökanden

1. tillhandahåller en sådan marknadsanalys som avses i 9 a § andra eller

tredje stycket,

8 Senaste lydelse 2009:191.

background image

6

SFS 2010:276

2. visar upp ett beslut om annan offentlig nationell medfinansiering om

sådan krävs enligt 1 kap. 21 a §,

3. åtar sig att utse den som ska tillhandahålla bredbandet och de andra

tjänster som krävs för genomförande av projektet genom ett öppet
anbudsförfarande, och

4. åtar sig att utse den som ska driva nätet genom ett öppet

anbudsförfarande om sökanden avser att äga nätet.

Vid ett anbudsförfarande enligt första stycket 3 eller 4 ska principerna i

1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas samt de
villkor som anges i 9 e § ställas upp. Vid bedömningen av anbuden ska en
prioritering göras utifrån

1. det begärda priset,
2. bredbandets kvalitet och omfattning,
3. den tidsperiod som anbudsgivaren åtar sig att erbjuda tjänster i

bredbandet,

4. den prissättning som kommer att tillämpas i förhållande till de slutliga

bredbandsanvändarna, och

5. de kriterier i övrigt som ställs upp i förfrågningsunderlaget.
I förfrågningsunderlaget ska det anges hur kriterierna i andra stycket 1�5

kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är det
ekonomiskt mest fördelaktiga.

9 c §

En marknadsanalys enligt 9 b § första stycket 1 ska innehålla en

1. beskrivning av det område som omfattas av marknadsanalysen,
2. kartläggning av i vilken utsträckning bredband finns att tillgå i det

berörda området, och

3. uppgift om huruvida den planerade åtgärden avser grundläggande

bredband eller NGA-nät.

9 d § Den behöriga myndigheten ska bereda marknadens aktörer tillfälle
att yttra sig över den marknadsanalys som avses i 9 b § första stycket 1
genom att publicera denna på sin webbplats. Marknadsanalysen ska även
publiceras på Jordbruksverkets webbplats.

Marknadsanalysen ska hållas tillgänglig på webbplatserna i minst en

månad.

Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att godkänna ansökan

tidigast en månad efter publiceringen.

9 e §

Vid ett anbudsförfarande enligt 9 b § första stycket 3 eller 4 ska

följande villkor ställas upp.

1. Bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer.
2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform.
3. Befintlig infrastruktur ska användas i den utsträckning som det är

möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas.

4. Tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett

icke-diskriminerande sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f §.

5. Priset för sådant grossisttillträde som avses i 4 ska, om

tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes,
grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.

background image

7

SFS 2010:276

6. Anbudsgivaren ska åta sig att under fem år från det att bredbandet togs

i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med
anbudet och medverka vid den kontroll som avses i 9 g §.

7. Anbudsgivaren ska åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om

vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som
avses i 9 g § visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för
bredbandssektorn under samma tidsperiod.

9 f §

Kravet på icke-diskriminerande behandling enligt 9 e § 4 gäller under

en period av sju år, som ska räknas från den dag då bredbandet togs i bruk.
Kravet ska gälla hela perioden även om ägarförhållandena ändras, om inte
annat följer av andra bestämmelser. Sjuårsperioden kan förlängas om den
myndighet som beslutat om stöd vid sjuårsperiodens slut bedömer att
innehavaren av bredbandet har betydande inflytande på den berörda
marknaden.

På begäran av en tredjepartsoperatör får den behöriga myndigheten i

samråd med Post- och telestyrelsen bestämma vilka villkor som ska gälla för
grossisttillträdet.

9 g §

Den behöriga myndigheten ska, när fem år förflutit från det att

bredbandet togs i bruk, kontrollera om vinsten för bredbandet under
femårsperioden varit högre än den genomsnittliga vinsten inom
bredbandssektorn för samma period.

Om kontrollen visar att vinsten för bredbandet under femårsperioden har

varit högre än den genomsnittliga vinsten inom bredbandssektorn för samma
period, ska den behöriga myndigheten kräva tillbaka ett belopp som
motsvarar den andel av den högre vinsten som motsvarar stödnivån för
bredbandsprojektet.

Den behöriga myndigheten ska under en period av sju år efter det att

bredbandet togs i bruk bevaka den prissättning som tillämpas vid uthyrning
av utrymme i det bredband som omfattats av stödet.

9 h §

Stöd får lämnas utan att de villkor som följer av 9 b § första stycket

3 och 4, 9 d, 9 e och 9 g §§ är uppfyllda om stödbeloppet understiger
200 000 euro och om de förutsättningar som följer av kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

Som villkor för stöd enligt första stycket gäller, utöver vad som följer av

9 a §, 9 b § första stycket 1 och 2 samt 9 c §, att bredbandet ska kunna
användas samtidigt av flera operatörer och att tredjepartsoperatörer ska
beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt i
enlighet med vad som sägs i 9 f §. Priset för grossisttillträdet ska, om
tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes,
grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.

Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 8�9 a §§

10 §

9

Stöd enligt 8�9 a §§ får endast lämnas till insatser som bedöms vara

väsentliga för en hållbar lokal, social och ekonomisk utveckling.

9 Senaste lydelse 2009:191.

background image

8

SFS 2010:276

Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur enligt 8 och 9 §§ får

endast lämnas i glest befolkade områden där förutsättningar för annan
finansiering bedöms saknas.

10 a §

Stöd lämnas inte om stöd har beviljats enligt förordningen

(2000:284) om stöd för kommersiell service.

Stöd enligt 9 a § får inte lämnas till projekt som tidigare till någon del

finansierats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006
om inte de förutsättningar som anges i 9 h § är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010. Bestämmelserna i 2 kap.

8 b §, 4 kap. 8 § och bilaga 1 i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från
och med den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

background image

9

SFS 2010:276

Bilaga 1

10

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en
förbättring av miljön och landskapet

5. Miljövänligt jordbruk och regionalt prioriterade ersättningar,
stödnivåer enligt 2 kap. 8 a § första stycket

Regionalt prioriterade ersättningar

6. Miljövänligt jordbruk och regionalt prioriterade ersättningar,
stödnivåer enligt 2 kap. 8 a § andra stycket

Regionalt prioriterade ersättningar

10 Senaste lydelse 2010:86.

�&tgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Miljöersättning för naturfrämjande
insatser på åkermark eller för att
minska växtnäringsläckage från
åkermark

Mångfaldsträda:
Stödområde 9 i Skåne, Blekinge,
Kalmar och Hallands län: 3 300
kr/ha.
Stödområde 9 i Västra Götalands
och �stergötlands län: 2 200 kr/ha.
�vriga landet: 2 000 kr/ha.

�&tgärd

Maximal årlig ersättningsnivå

Miljöersättning för naturfrämjande
insatser på åkermark eller för att
minska växtnäringsläckage från
åkermark

Mångfaldsträda: 500 kr/ha.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010