SFS 2010:277 Förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

100277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande;

utfärdad den 8 april 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 9 §§ samt rubriken närmast före 9 § för-

ordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asyl-
sökande ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till

landsting, kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och
sjukvård samt kostnader för tandvård och receptförskrivna läkemedel som
de har för vissa utlänningar.

Ersättning enligt förordningen beslutas och betalas av Migrationsverket.

Ersättning till öppenvårdsapotek

9 §

2

�ppenvårdsapotek har rätt till ersättning av staten för receptförskrivna

läkemedel för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt för utlänningar som
avses i 11 kap. 2 första och andra styckena utlänningslagen (2005:716).

För utlänningar som vistas på en förläggning får ersättning för receptför-

skrivna läkemedel ges även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd,
om utlänningen inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kom-
mun. För utlänningar som har sökt asyl och som inte vistas på förläggning
när de beviljas uppehållstillstånd finns rätten till ersättning kvar under en
månad från det att tillstånd har beviljats.

Rätt finns inte till ersättning för utlänningar som enligt

12 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till
bistånd enligt den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:411.

2 Senaste lydelse 2006:120.

SFS 2010:277

Utkom från trycket
den 20 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010