SFS 2010:278 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

100278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion
för Finansinspektionen;

utfärdad den 14 april 2010.

Regeringen föreskriver att 2�6 §§ förordningen (2009:93) med instruktion

för Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska arbeta för ett stabilt och väl fungerande finansiellt

system och verka för ett gott konsumentskydd inom det finansiella systemet.

Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen

inom ansvarsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i finans-
sektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funk-
tionssätt, ska regeringen underrättas.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att
förstå och följa.

3 §

Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finans-
inspektionens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den 1

oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förord-
ningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för-
ordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i
regelverket på myndighetens ansvarsområde,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redogöra

för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende finansiell stabilitet
och konsumentskydd det senaste året samt ange behovet av utveckling av
regler inom myndighetens verksamhetsområde,

5. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 november varje år

lämna en samlad bedömning av riskerna inom det finansiella området där
risker för den finansiella stabiliteten och för konsumentskyddet redovisas
särskilt, och

6. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd

tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

SFS 2010:278

Utkom från trycket
den 27 april 2010

background image

2

SFS 2010:278

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarig-

hetslagen (1968:45), 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009), förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken samt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap.

4 §

Myndigheten ska

1. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober
2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar
för konsumentskyddslagstiftningen

1, i fråga om efterlevnaden av sådana reg-

ler som myndigheten har tillsyn över, och

2. fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myndighet enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 septem-
ber 2009 om kreditvärderingsinstitut

2.

När myndigheten fullgör uppgifter enligt första stycket 2, får den ingå så-

dana internationella överenskommelser som följer av den förordningen och
som inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

5 §

Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i verksamheten inom Europeiska

unionen och samarbeta med utländska myndigheter som har behörighet att
utöva tillsyn över finansiella marknader och finansiella företag samt i det
sammanhanget bidra till att tillsynen samordnas,

2. ta hänsyn till riktlinjer och rekommendationer som har antagits av den

europeiska värdepapperstillsynskommittén, kommittén för europeiska bank-
tillsynsmyndigheter samt kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn
över försäkringar och tjänstepensioner,

3. överväga om åtgärder som myndigheten vidtar kan påverka stabiliteten

i de finansiella systemen i andra länder inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, och

4. inom sitt ansvarsområde aktivt delta i verksamheten inom globala stan-

dardsättande organ.

6 §

Myndigheten ska samverka med

Riksbanken och Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap i frågor som rör krisberedskap enligt förord-
ningen (2006:942) om krigsberedskap och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).