SFS 2010:279 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall;

100279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning
av fordon i vissa fall;

utfärdad den 14 april 2010.

Regeringen föreskriver att 8, 16 och 18 §§ förordningen (1982:198) om

flyttning av fordon i vissa fall ska ha följande lydelse.

8 §

1

Kommunen, polismyndigheten eller Trafikverkets region svarar för de

särskilda uppställningsplatserna.

Sådana platser ska vara inhägnade och tillfredsställande bevakade.

16 §

2

Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas och

verkställas av

1. polismyndigheten,
2. kommunal myndighet i en kommun som svarar för parkeringsövervak-

ning enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
inom det område som parkeringsövervakningen ska omfatta enligt kommu-
nens beslut, och

3. Trafikverkets region när det gäller flyttning enligt 2 § 2 av fordon som

står uppställda inom vägområdet för sådan allmän väg som staten är väghål-
lare för.

På begäran av annan kommun än sådan som avses i första stycket 2 får

länsstyrelsen bestämma att en kommunal myndighet får meddela beslut om
och verkställa flyttning enligt 2 § 2 a och c.

När två eller flera myndigheter får meddela beslut om och verkställa flytt-

ning av fordon inom samma område ska samråd ske mellan myndigheterna
om hur dessa uppgifter ska fördelas.

18 §

3

Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas av

1. kommunen, och
2. Trafikverkets region om vraket finns inom vägområde för allmän väg

där staten är väghållare.

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2010.

1 Senaste lydelse 1997:654.

2 Senaste lydelse 2003:639.

3 Senaste lydelse 2003:639.

SFS 2010:279

Utkom från trycket
den 27 april 2010

background image

2

SFS 2010:279

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)