SFS 2010:280 Förordning om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter;

100280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1024) om
omstruktureringsstöd till sockerproducenter;

utfärdad den 8 april 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1024) om omstruk-

tureringsstöd till sockerproducenter

dels att 1, 4 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 §, av följande ly-

delse.

1 §

Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 320/2006 av

den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukture-
ring av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG)
nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

1

och kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/
2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerin-
dustrin i gemenskapen

2.

4 §

Utöver vad som följer av artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr 320/

2006 ska företag som får stöd enligt artikel 3.1 i samma förordning se till att
byggnader som använts i verksamheten avlägsnas och att de fastigheter som
verksamheten bedrivits på återställs i byggbart skick.

Kraven ska vara uppfyllda senast vid utgången av september 2011.
Jordbruksverket får bevilja dispens från vad som föreskrivs i första

stycket.

8 §

Tillsyn över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 320/2006,

kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och av denna förordning utö-
vas av Jordbruksverket.

Jordbruksverket utför de uppgifter som avses i artikel 5.4 i rådets förord-

ning (EG) nr 320/2006.

10 §

Jordbruksverket ska fullgöra de rapporteringsskyldigheter som före-

skrivs i artikel 24 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det gäl-
ler de stöd som lämnas enligt denna förordning.

1 EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R0320).

2 EUT L 176, 30.6.2006, s. 32 (Celex 32006R0968).

SFS 2010:280

Utkom från trycket
den 27 april 2010

background image

2

SFS 2010:280

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)