SFS 2010:281 Förordning om ändring i förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter;

100281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:482) om
diversifierings- och övergångsstöd till
sockerproducenter;

utfärdad den 8 april 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:482) om diversifie-

rings- och övergångsstöd till sockerproducenter

dels att 3, 4, 6, 17 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 31 a §, samt närmast

före 31 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

1

Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 7�25 §§.

Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer

av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda.

4 §

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd enligt denna för-

ordning ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Om det sökande företaget bedriver verksamhet inom flera län ska ansökan

ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om inom vilken tidsperiod

ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska ges in.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning kommer in för

sent ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel 23 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämp-
ningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvill-
kor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem
inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förord-
ningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/
2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn

2.

6 §

Av 7 § förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare

m.m. framgår att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur Europe-
iska garantifonden (EGFJ) och att Jordbruksverket fullgör de uppgifter som
framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om fi-
nansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

3.

1 Senaste lydelse 2008:930.

2 EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).

3 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

SFS 2010:281

Utkom från trycket
den 27 april 2010

background image

2

SFS 2010:281

Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är

förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som medde-
lats med stöd av denna förordning.

Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot EU:s regelverk,

denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förord-
ning, ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka
stödärendet till länsstyrelsen.

Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka

stödärendet till länsstyrelsen innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

Beslut om att bevilja stödbelopp och underrättelser om sådana beslut ska

innehålla en upplysning om innehållet i andra�fjärde styckena.

17 §

4

Stöd enligt 2 § 2 får lämnas med högst 50 procent av de stödberätti-

gande kostnaderna för investeringar enligt 11�13 §§ samt för sådana investe-
ringar som avser

1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördra-

get, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel
9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006,

2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-för-

draget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel
9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006, eller

3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana

produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriproduk-
ter och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning
(EG) nr 320/2006.

26 §

5

Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets

förordning (EG) nr 320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006
och denna förordning.

Den närmare kontrollen enligt artikel 17 och artikel 25 i kommissionens

förordning (EG) nr 968/2006 inom länet utövas av länsstyrelsen.

Rapportering

31 a §

Jordbruksverket ska fullgöra de rapporteringsskyldigheter som fö-

reskrivs i artikel 24 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det
gäller de stöd som lämnas enligt denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och upphör att gälla den

31 december 2012.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på ansökningar som har kommit

in från och med den 1 januari 2007.

3. Bestämmelserna om återkrav och ränta i 28�30 §§ samt om överklagan-

de i 32 § gäller även efter den 31 december 2012 för stöd som har lämnats
under förordningens giltighetstid.

4 Senaste lydelse 2007:957.

5 Senaste lydelse 2008:930.

background image

3

SFS 2010:281

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010