SFS 2010:282 Förordning om EU-miljömärket

100282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om EU-miljömärket;

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Miljömärkning Sverige Aktiebolag är behörigt organ enligt artikel 4.1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 no-
vember 2009 om ett EU-miljömärke

1.

2 §

Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som i en-

lighet med Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda
för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010, då förordningen

(1994:1169) om europeisk miljömärkning ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1 (Celex 32010R0066).

SFS 2010:282

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010