SFS 2010:283 Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

100283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rättsinformationsförordningen
(1999:175);

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att 6 a, 17 och 22 §§ rättsinformationsförord-

ningen (1999:175) ska ha följande lydelse.

6 a §

1

Rättsinformationssystemet ska innehålla en sammanställning av

domstolars avgöranden enligt lagen (2009:1058) om förtursförklaring i dom-
stol. Domstolarna prövar själva om ett avgörande bör ingå i samman-
ställningen.

Av uppgifterna ska det framgå i vilken typ av mål eller ärende som frågan

om förtursförklaring har prövats. Uppgifterna får kompletteras med referat
och avgöranden i fulltext. Dessutom ska domstol, diarienummer och datum
för avgörandet anges.

17 §

Om det finns särskilda skäl, får samordningsmyndigheten medge un-

dantag från en informationsansvarig myndighets skyldighet att göra sådan
information som avses i 4, 6, 6 a och 7 §§ tillgänglig.

22 §

2

I fråga om referensregister över de statliga kommittéerna får upp-

gifter anges om namn, titel, kön och förordnandetid för ledamöter, sekre-
terare, experter och sakkunniga. När det gäller representanter för de politiska
partierna får även partibeteckning anges.

I uppgifter enligt 6, 6 a och 7 §§ får det förekomma sådana känsliga per-

sonuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) när det är
nödvändigt för att förstå avgörandet. I uppgifter enligt 6, 6 a och 7 §§ får det
inte förekomma uppgifter som direkt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. Uppgift om namn får dock anges

1. för ledamöter i domstolen och anställda vid myndigheten,
2. för sakkunniga, och
3. i samband med hänvisning till litteratur eller utländska avgöranden.
När det gäller övrigt obligatoriskt innehåll får personuppgifter anges om

detta görs i motsvarande tryckta publikationer. Det gäller också sådana käns-
liga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen.

Personnummer får inte förekomma i rättsinformationssystemet.

1 Senaste lydelse 2009:1059.

2 Senaste lydelse 2003:610.

SFS 2010:283

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

2

SFS 2010:283

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)