SFS 2010:284 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

100284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att 16, 17, 19 f och 19

h §§ förordningen

(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

16 §

Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av

studierna får ersättning lämnas till en sökande som

1. fortsätter studier som han eller hon före arbetslösheten bedrivit på hel-

tid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete, under förutsättning
att han eller hon söker heltidsarbete, eller

2. bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar

honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete samt att han eller hon
intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om dessa kan hindra
honom eller henne från att ta ett arbete.

17 §

Ersättning får lämnas till en sökande som fortsätter studier på deltid

med studiestöd, som helt eller delvis består av bidrag och som han eller hon
före arbetslösheten bedrivit på deltid under minst 15 veckor vid sidan av ett
deltidsarbete, under förutsättning att han eller hon söker arbete i minst
samma omfattning som tidigare.

Ersättning lämnas för det inkomstbortfall som uppstått på grund av att den

sökande ofrivilligt har fått lämna sitt deltidsarbete. Ersättningen beräknas
enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan.

19 f §

1

När den som omfattas av 3 a § lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring får sin ersättning enligt nämnda lag fastställd, får ersättningen be-
stämmas med tillämpning av de ordinarie bestämmelserna om arbetsvillkor,
normalarbetstid och dagsförtjänst. Detta gäller under förutsättning att dag-
penningbeloppet blir högre än det dagpenningbelopp som betalats ut tillfäl-
ligt. I annat fall fastställs arbetsvillkor, normalarbetstid och dagsförtjänst en-
ligt 19 g eller 19 h §.

En sökande som omfattas av 3 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring och

som enligt 23 § första och andra styckena samma lag har rätt att fortsätta på
en tidigare påbörjad ersättningsperiod, får i stället beviljas en ny ersättnings-
period. Den ersättningsperioden beräknas från och med den dag när fråga om

1 Senaste lydelse 2009:1599.

SFS 2010:284

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

2

SFS 2010:284

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ersättning eller dagpenninguppgift enligt 19 d § första stycket aktualiserades
hos arbetslöshetskassan.

19 h §

2

För den som omfattas av 3 a § lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring får normalarbetstiden anses utgöra 40 timmar per vecka vid be-
stämmande av dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning. Arbetsvill-
koret får anses uppfyllt, om sökanden omedelbart före det att hans eller hen-
nes rätt till tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning upphörde hade en
fastställd antagandeinkomst enligt 8 kap. lagen (1962:381) om allmän för-
säkring respektive en fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap.
samma lag. Arbetsvillkoret får då anses uppfyllt inom ett medlemskap.

Vid beräkning av dagpenningen enligt 26 § lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring utgör dagsförtjänsten sökandens senast fastställda antagandeinkomst di-
viderad med 260. Om sökanden saknar en antagandeinkomst, utgör dagsför-
tjänsten sökandens senast fastställda sjukpenninggrundande inkomst multip-
licerad med 0,97 och därefter dividerad med 260. För en sökande som ome-
delbart före det att hans eller hennes rätt till tidsbegränsad sjukersättning och
sjukpenning upphörde hade både en fastställd antagandeinkomst och en fast-
ställd sjukpenninggrundande inkomst ska den högre inkomsten gälla vid be-
räkning av dagsförtjänsten.

1. Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2010.
2. För ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat löpa före ikraftträdandet
gäller 16 och 17 §§ i sin äldre lydelse till den tidpunkt då arbetslösheten upp-
hör första gången efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:1599.