SFS 2010:286 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

100286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:659) om handel
med läkemedel;

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2009:659) om handel med

läkemedel ska ha följande lydelse.

14 §

Läkemedelsverket får meddela

1. föreskrifter om utformningen av sådana lokaler som avses i 2 kap. 6 § 2

och 3 kap. 3 § 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt om an-
vändningen av det varumärke som avses i 2 kap. 6 § 12 samma lag,

2. föreskrifter om vilken kompetens och erfarenhet en läkemedelsansvarig

som inte är apotekare ska ha,

3. föreskrifter om egenkontroll enligt 2 kap. 6 § 8 och 3 kap. 3 § 5 lagen

om handel med läkemedel,

4. föreskrifter om vilken dokumentation som krävs enligt 3 kap. 3 § 3 la-

gen om handel med läkemedel,

5. föreskrifter om vilken kompetens och erfarenhet som den sakkunnige

enligt 3 kap. 3 § 4 lagen om handel med läkemedel ska ha,

6. föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten enligt 5 kap. 2 och 3 §§ la-

gen om handel med läkemedel ska fullgöras, och

7. de ytterligare föreskrifter om handel med läkemedel som behövs för att

skydda människors och djurs liv eller hälsa samt för miljön.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2010:286

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010