SFS 2010:288 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

100288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att det i järnvägsförordningen (2004:526) ska

införas en ny paragraf, 4 kap. 6 §, av följande lydelse.

4 kap.

6 §

För att tillmötesgå ett angeläget transportbehov får Trafikverket be-

sluta att järnvägsföretag utöver det som anges i detta kapitel får utföra och
organisera persontrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten.

En trafikeringsrätt enligt första stycket får dock endast avse infrastruktur-

kapacitet som varken SJ AB eller någon annan med trafikeringsrätt enligt
5 kap. järnvägslagen (2004:519) eller detta kapitel utnyttjar eller ansökt om
att få utnyttja.

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2010. Den nya bestämmelsen

ska dock tillämpas för tid från och med den 22 april 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:288

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010