SFS 2010:289 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

100289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrif-
terna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2010:165.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap

undersökningar av
olyckshändelser och
räddningsinsatser

Månadsuppgiftsutred-
ningen (S 2009:08)

undersökning om
effekter av administ-
rativa förändringar
inom skatte- och
socialavgiftsområdet
samt de offentliga väl-
färdssystemen

Pensionsmyndigheten

undersökningar om
pensionsspararnas in-
vesteringsbeteende och
utfallet av detta

SFS 2010:289

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

2

SFS 2010:289

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för

offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2010:289

Bilaga

2

Sakregister till bilagan

3

Siffrorna avser punkter i bilagan

2 Senaste lydelse 2010:165.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

77. utredning om ekonomiska för-
hållanden i ärenden om trafik-
tillstånd enligt yrkestrafiklagen
(1998:490) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

79. stöd i form av arbetsstipendier
till läromedelsförfattare

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

129. stöd enligt förordningen
(2009:1423) om bidrag till företags-
hälsovård med vissa insatser inom
rehabiliteringsområdet

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

3 �ndringen innebär bland annat att orden ⬝Nämnden för offentlig upphandling⬝ och
⬝Upphandling⬝ tagits bort ur förteckningen.

Företagshälsovård inom lantbruket

96

Företagshälsovård inom rehabiliteringsområdet

129

Företagsstöd, regionalpolitiskt

75

Försäkringskassan

129

Naturvårdsverket

55

Olja

26, 60

Täktverksamhet

35

Uppvärmning

93

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010