SFS 2010:290 Förordning om ändring i förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog

100290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:171) om bidrag
till anläggning av skog på områden med stormfälld
skog;

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på
områden med stormfälld skog ska ha följande lydelse.

1.

1 Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2006 och gäller till och

med den 31 december 2010. Förordningen ska dock fortsätta att gälla för
stöd som beslutats före den 31 december 2010.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1574.

SFS 2010:290

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010