SFS 2010:291 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

100291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:815) om
provtagning på djur, m.m.;

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:815) om provtag-

ning på djur, m.m.

dels att 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 11 a och 12 a §§,

av följande lydelse.

10 §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet

har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m., om inte annat framgår av 12 a, 13, 14 eller 15 §,
eller om regeringen beslutar något annat.

11 a §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-

ligt artiklarna 3 och 7 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den
5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter
av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004

1.

Tullverket ska dock utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt

artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 vad avser att säker-
ställa att resande som anländer från tredje land vid införselorter uppmärk-
sammas på de veterinärvillkor som gäller varor för personligt bruk som förs
in i unionen.

12 §

Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte annat följer av

12 a, 13, 14 eller 15 §. Jordbruksverket är i tillämpliga fall behörig myndig-
het att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

12 a §

Tullverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll enligt

kommissionens förordning (EG) nr 206/2009.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

1 EUT L 77, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0206).

SFS 2010:291

Utkom från trycket
den 4 maj 2010

background image

2

SFS 2010:291

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)