SFS 2010:292 Förordning om ändring i inkassoförordningen (1981:956)

100292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inkassoförordningen (1981:956);

utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver

1 att det i inkassoförordningen (1981:956) ska infö-

ras en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

I ett ärende om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet ska beslut

meddelas inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till
Datainspektionen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ären-
det, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre må-
nader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden för-
längs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Data-

inspektionen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2010:292

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010