SFS 2010:293 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

100293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 12 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)2

och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

12 §

3

En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personupp-

gifter som ingår i

1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400),

2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,
3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige

eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över.

Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när
det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som av-

ses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och

2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades person-

liga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.
Bestämmelserna i första�tredje styckena gäller även ett kommunal-

förbund. Med fullmäktige avses i ett sådant fall i stället förbundsfullmäktige
eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som
anges i 3 kap. 25 § andra stycket kommunallagen (1991:900).

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex
31995L0046).

2 Förordningen omtryckt 2006:1221.

3 Senaste lydelse 2006:1221.

SFS 2010:293

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

2

SFS 2010:293

Bilaga 1

4

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6

i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 3, 4 och 7
framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specifi-
cerade mottagare i respektive land.

Tredjeland

Beslut

Argentina

1. Kommissionens beslut 2003/490/
EG av den 30 juni 2003 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 95/46/EG om adekvat skydd för
personuppgifter i Argentina.

5

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna
Guernsey, Alderney, Sark, Herm,
Jethou, Brecqhou och Lihou

2. Kommissionens beslut 2003/821/
EG av den 21 november 2003 om
skyddsnivån för personuppgifter på
Guernsey.

6

Färöarna

3. Kommissionens beslut 2010/146/
EU av den 5 mars 2010 i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 95/46/EG om en adekvat skyddsni-
vå genom den färöiska lagen om be-
handling av personuppgifter.

7

Förenta staterna

4. Kommissionens beslut 2000/520/
EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/46/
EG om huruvida ett adekvat skydd sä-
kerställs genom de principer om inte-
gritetsskydd (Safe Harbour Privacy
Principles) i kombination med frågor
och svar som Förenta staternas han-
delsministerium utfärdat.

8

Isle of Man

5. Kommissionens beslut 2004/411/
EG av den 28 april 2004 om skydds-
nivån för personuppgifter på Isle of
Man.

9

4 Senaste lydelse 2010:193.

5 EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

6 EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

7 EUT L 58, 9.3.2010, s. 17 (Celex 32010D0146).

8 EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

9 EUT L 151, 30.4.2004, s. 49 (Celex 32004D0411).

background image

3

SFS 2010:293

Jersey

6. Kommissionens beslut 2008/393/
EG av den 8 maj 2008 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/46/
EG om adekvat skydd för person-
uppgifter på Jersey.

10

Kanada

7. Kommissionens beslut 2002/2/EG
av den 20 december 2001 i enlighet
med Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 95/46/EG om adekvat skydd för
personuppgifter genom den kana-
densiska lagen om elektroniska hand-
lingar och skydd för personuppgifter
(Personal Information Protection and
Electronic Documents Act).

11

Schweiz

8. Kommissionens beslut 2000/518/
EG av den 26 juli 2000 enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/46/
EG om adekvat skydd av personuppgif-
ter i Schweiz.

12

10 EUT L 138, 28.5.2008, s. 21 (Celex 32008D0393).

11 EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

12 EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010