SFS 2010:294 Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

100294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden
i kommuner och landsting;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Säkerhetskontroll

1 §

Säkerhetskontroll får genomföras vid inpassering till eller i lokaler som

disponeras för ett sammanträde som i enlighet med regleringen i kommunal-
lagen (1991:900) är offentligt, om det finns anledning att befara att det vid
sammanträdet kan komma att förövas brott som innebär en allvarlig fara för
någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom.

Beslut om säkerhetskontroll

2 §

Beslut om säkerhetskontroll ska avse ett visst sammanträde och får ut-

över sammanträdeslokalen och entréutrymmen endast omfatta de angränsan-
de lokaler som behöver utnyttjas för att besökare ska kunna följa sammanträ-
det. I ett beslut om säkerhetskontroll ska det anges vilket sammanträde och
vilka lokaler som omfattas av beslutet.

Beslut om säkerhetskontroll fattas av den som är eller ska vara ordförande

vid sammanträdet.

Innan säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med polismyndigheten.

Kontrollens omfattning och utformning

3 §

Säkerhetskontrollen omfattar besökare till det sammanträde och de lo-

kaler som anges i beslutet om säkerhetskontroll. Kontrollen avser dock inte
ledamöter och ersättare vid sammanträdet, eller andra som på grund av lag
eller särskilt uppdrag närvarar vid sammanträdet. Den som är eller ska vara
ordförande vid sammanträdet får undanta även andra personer från kontrol-
len.

Identiteten får kontrolleras endast för att fastställa om en person som

uppger sig inte omfattas av säkerhetskontrollen ska undantas från den.

1 Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232.

SFS 2010:294

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

2

SFS 2010:294

4 §

Vid säkerhetskontrollen ska vapen och andra föremål som är ägnade att

komma till användning vid brott som avses i 1 § eftersökas. För detta ända-
mål får kroppsvisitation utföras och väskor och andra föremål som påträffas
i lokaler som anges i beslutet om säkerhetskontroll undersökas.

5 §

Säkerhetskontrollen genomförs efter närmare anvisningar av polis-

myndigheten av en polisman eller, efter polismyndighetens förordnande, av
en ordningsvakt under ledning av en polisman.

6 §

Kroppsvisitation vid säkerhetskontrollen ska utföras med metall-

detektor eller liknande anordning. Kroppsvisitation får göras på annat sätt
om det finns särskilda skäl. I så fall ska den utföras av en polisman eller av
en ordningsvakt som polismyndigheten har godkänt för uppgiften.

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett

avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro.

Kroppsvisitation får utföras eller bevittnas endast av någon som är av

samma kön som den som visiteras, om undersökningen inte sker genom
metalldetektor eller liknande anordning eller avser föremål som den som
visiteras har med sig.

7 §

Påträffas vid säkerhetskontrollen något sådant föremål som avses i 4 §

första meningen, ska den som föremålet påträffas hos uppmanas att lämna
det ifrån sig för förvaring, om det inte tas i beslag enligt bestämmelserna i
rättegångsbalken. Finns inte någon känd innehavare till ett påträffat föremål
får det omhändertas.

Avvisning och avlägsnande

8 §

Besökare som inte underkastar sig beslutad säkerhetskontroll och inte

kan styrka någon behörighet att enligt 3 § ändå vistas i sammanträdeslokalen
får vägras tillträde till sammanträdet och de lokaler som omfattas av beslutet
om säkerhetskontroll och avvisas eller avlägsnas från dessa lokaler. Samma
åtgärder får vidtas mot den som inte följer en uppmaning enligt 7 § att lämna
föremål ifrån sig.

Förvaring av föremål

9 §

Föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt

denna lag ska förvaras på ett betryggande sätt. Om det begärs, ska ett bevis
om att ett föremål har lämnats till förvaring utfärdas.

Föremålet ska återlämnas till den som har lämnat det till förvaring när

denne lämnar de lokaler som omfattas av beslutet om säkerhetskontroll.

Förbud att överklaga

10 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

background image

3

SFS 2010:294

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010