SFS 2010:294 Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

100294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om s�kerhetskontroll vid offentliga sammantr�den <br/>i kommuner och landsting;</b></p> <p style="position:absolute;top:276px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 april 2010.</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>S�kerhetskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kerhetskontroll f�r genomf�ras vid inpassering till eller i lokaler som</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft111">disponeras f�r ett sammantr�de som i enlighet med regleringen i kommunal-<br/>lagen (1991:900) �r offentligt, om det finns anledning att befara att det vid<br/>sammantr�det kan komma att f�r�vas brott som inneb�r en allvarlig fara f�r<br/>n�gons liv, h�lsa eller frihet eller f�r omfattande f�rst�relse av egendom.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Beslut om s�kerhetskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om s�kerhetskontroll ska avse ett visst sammantr�de och f�r ut-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">�ver sammantr�deslokalen och entr�utrymmen endast omfatta de angr�nsan-<br/>de lokaler som beh�ver utnyttjas f�r att bes�kare ska kunna f�lja sammantr�-<br/>det. I ett beslut om s�kerhetskontroll ska det anges vilket sammantr�de och<br/>vilka lokaler som omfattas av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om s�kerhetskontroll fattas av den som �r eller ska vara ordf�rande</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft10">vid sammantr�det.</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan s�kerhetskontroll beslutas ska samr�d ske med polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Kontrollens omfattning och utformning</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kerhetskontrollen omfattar bes�kare till det sammantr�de och de lo-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft111">kaler som anges i beslutet om s�kerhetskontroll. Kontrollen avser dock inte<br/>ledam�ter och ers�ttare vid sammantr�det, eller andra som p� grund av lag<br/>eller s�rskilt uppdrag n�rvarar vid sammantr�det. Den som �r eller ska vara<br/>ordf�rande vid sammantr�det f�r undanta �ven andra personer fr�n kontrol-<br/>len.</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Identiteten f�r kontrolleras endast f�r att fastst�lla om en person som</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft10">uppger sig inte omfattas av s�kerhetskontrollen ska undantas fr�n den.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:294</b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 maj 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:294</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid s�kerhetskontrollen ska vapen och andra f�rem�l som �r �gnade att</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">komma till anv�ndning vid brott som avses i 1 � efters�kas. F�r detta �nda-<br/>m�l f�r kroppsvisitation utf�ras och v�skor och andra f�rem�l som p�tr�ffas<br/>i lokaler som anges i beslutet om s�kerhetskontroll unders�kas.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">S�kerhetskontrollen genomf�rs efter n�rmare anvisningar av polis-</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">myndigheten av en polisman eller, efter polismyndighetens f�rordnande, av<br/>en ordningsvakt under ledning av en polisman.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Kroppsvisitation vid s�kerhetskontrollen ska utf�ras med metall-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">detektor eller liknande anordning. Kroppsvisitation f�r g�ras p� annat s�tt<br/>om det finns s�rskilda sk�l. I s� fall ska den utf�ras av en polisman eller av<br/>en ordningsvakt som polismyndigheten har godk�nt f�r uppgiften.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Kroppsvisitation som �r av mera v�sentlig omfattning ska utf�ras i ett</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">avskilt utrymme och om m�jligt i vittnes n�rvaro.</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Kroppsvisitation f�r utf�ras eller bevittnas endast av n�gon som �r av</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">samma k�n som den som visiteras, om unders�kningen inte sker genom<br/>metalldetektor eller liknande anordning eller avser f�rem�l som den som<br/>visiteras har med sig.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">P�tr�ffas vid s�kerhetskontrollen n�got s�dant f�rem�l som avses i 4 �</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta meningen, ska den som f�rem�let p�tr�ffas hos uppmanas att l�mna<br/>det ifr�n sig f�r f�rvaring, om det inte tas i beslag enligt best�mmelserna i<br/>r�tteg�ngsbalken. Finns inte n�gon k�nd innehavare till ett p�tr�ffat f�rem�l<br/>f�r det omh�ndertas.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Avvisning och avl�gsnande</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Bes�kare som inte underkastar sig beslutad s�kerhetskontroll och inte</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">kan styrka n�gon beh�righet att enligt 3 � �nd� vistas i sammantr�deslokalen<br/>f�r v�gras tilltr�de till sammantr�det och de lokaler som omfattas av beslutet<br/>om s�kerhetskontroll och avvisas eller avl�gsnas fr�n dessa lokaler. Samma<br/>�tg�rder f�r vidtas mot den som inte f�ljer en uppmaning enligt 7 � att l�mna<br/>f�rem�l ifr�n sig.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�rvaring av f�rem�l</b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rem�l som har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits enligt</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">denna lag ska f�rvaras p� ett betryggande s�tt. Om det beg�rs, ska ett bevis<br/>om att ett f�rem�l har l�mnats till f�rvaring utf�rdas.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rem�let ska �terl�mnas till den som har l�mnat det till f�rvaring n�r</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">denne l�mnar de lokaler som omfattas av beslutet om s�kerhetskontroll.</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�rbud att �verklaga</b></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:294</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:105px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:158px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">MATS ODELL<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om s�kerhetskontroll vid offentliga sammantr�den
i kommuner och landsting;

utf�rdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

S�kerhetskontroll

1 �

S�kerhetskontroll f�r genomf�ras vid inpassering till eller i lokaler som

disponeras f�r ett sammantr�de som i enlighet med regleringen i kommunal-
lagen (1991:900) �r offentligt, om det finns anledning att befara att det vid
sammantr�det kan komma att f�r�vas brott som inneb�r en allvarlig fara f�r
n�gons liv, h�lsa eller frihet eller f�r omfattande f�rst�relse av egendom.

Beslut om s�kerhetskontroll

2 �

Beslut om s�kerhetskontroll ska avse ett visst sammantr�de och f�r ut-

�ver sammantr�deslokalen och entr�utrymmen endast omfatta de angr�nsan-
de lokaler som beh�ver utnyttjas f�r att bes�kare ska kunna f�lja sammantr�-
det. I ett beslut om s�kerhetskontroll ska det anges vilket sammantr�de och
vilka lokaler som omfattas av beslutet.

Beslut om s�kerhetskontroll fattas av den som �r eller ska vara ordf�rande

vid sammantr�det.

Innan s�kerhetskontroll beslutas ska samr�d ske med polismyndigheten.

Kontrollens omfattning och utformning

3 �

S�kerhetskontrollen omfattar bes�kare till det sammantr�de och de lo-

kaler som anges i beslutet om s�kerhetskontroll. Kontrollen avser dock inte
ledam�ter och ers�ttare vid sammantr�det, eller andra som p� grund av lag
eller s�rskilt uppdrag n�rvarar vid sammantr�det. Den som �r eller ska vara
ordf�rande vid sammantr�det f�r undanta �ven andra personer fr�n kontrol-
len.

Identiteten f�r kontrolleras endast f�r att fastst�lla om en person som

uppger sig inte omfattas av s�kerhetskontrollen ska undantas fr�n den.

1 Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232.

SFS 2010:294

Utkom fr�n trycket
den 11 maj 2010

background image

2

SFS 2010:294

4 �

Vid s�kerhetskontrollen ska vapen och andra f�rem�l som �r �gnade att

komma till anv�ndning vid brott som avses i 1 � efters�kas. F�r detta �nda-
m�l f�r kroppsvisitation utf�ras och v�skor och andra f�rem�l som p�tr�ffas
i lokaler som anges i beslutet om s�kerhetskontroll unders�kas.

5 �

S�kerhetskontrollen genomf�rs efter n�rmare anvisningar av polis-

myndigheten av en polisman eller, efter polismyndighetens f�rordnande, av
en ordningsvakt under ledning av en polisman.

6 �

Kroppsvisitation vid s�kerhetskontrollen ska utf�ras med metall-

detektor eller liknande anordning. Kroppsvisitation f�r g�ras p� annat s�tt
om det finns s�rskilda sk�l. I s� fall ska den utf�ras av en polisman eller av
en ordningsvakt som polismyndigheten har godk�nt f�r uppgiften.

Kroppsvisitation som �r av mera v�sentlig omfattning ska utf�ras i ett

avskilt utrymme och om m�jligt i vittnes n�rvaro.

Kroppsvisitation f�r utf�ras eller bevittnas endast av n�gon som �r av

samma k�n som den som visiteras, om unders�kningen inte sker genom
metalldetektor eller liknande anordning eller avser f�rem�l som den som
visiteras har med sig.

7 �

P�tr�ffas vid s�kerhetskontrollen n�got s�dant f�rem�l som avses i 4 �

f�rsta meningen, ska den som f�rem�let p�tr�ffas hos uppmanas att l�mna
det ifr�n sig f�r f�rvaring, om det inte tas i beslag enligt best�mmelserna i
r�tteg�ngsbalken. Finns inte n�gon k�nd innehavare till ett p�tr�ffat f�rem�l
f�r det omh�ndertas.

Avvisning och avl�gsnande

8 �

Bes�kare som inte underkastar sig beslutad s�kerhetskontroll och inte

kan styrka n�gon beh�righet att enligt 3 � �nd� vistas i sammantr�deslokalen
f�r v�gras tilltr�de till sammantr�det och de lokaler som omfattas av beslutet
om s�kerhetskontroll och avvisas eller avl�gsnas fr�n dessa lokaler. Samma
�tg�rder f�r vidtas mot den som inte f�ljer en uppmaning enligt 7 � att l�mna
f�rem�l ifr�n sig.

F�rvaring av f�rem�l

9 �

F�rem�l som har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits enligt

denna lag ska f�rvaras p� ett betryggande s�tt. Om det beg�rs, ska ett bevis
om att ett f�rem�l har l�mnats till f�rvaring utf�rdas.

F�rem�let ska �terl�mnas till den som har l�mnat det till f�rvaring n�r

denne l�mnar de lokaler som omfattas av beslutet om s�kerhetskontroll.

F�rbud att �verklaga

10 �

Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

background image

3

SFS 2010:294

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2010.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;