SFS 2010:295 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

100295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:578) om ord-

ningsvakter

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.

2 b §

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll

enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och landsting.

3 §

2

Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses
i 2�2 b §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:117, bet. 2009/10:KU40, rskr. 2009/10:232.

2 Senaste lydelse 2001:179.

SFS 2010:295

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010