SFS 2010:296 Lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov

100296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:1090) om
alkoholutandningsprov;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:1090) om alko-

holutandningsprov ska ha följande lydelse.

2 §

2

Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första

stycket tas på

1. förare av motordrivet fordon, om inte fordonet är avsett att föras av gå-

ende,

2. förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg,

samt

3. den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift

av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, om fartyget kan antas vara så-
dant som avses i 20 kap. 4 § första stycket sjölagen (1994:1009).

Bestämmelserna i 1 § andra�fjärde styckena ska tillämpas vid provtagning

enligt denna paragraf. Dessutom gäller att prov får tas endast på eller i nära
anslutning till den plats där personen kontrolleras eller ett ingripande mot
honom eller henne sker. Proven ska tas med instrument som kan användas
utan dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration över-
stiger ett visst gränsvärde. Prov som enligt denna paragraf får tas på förare
av motordrivet fordon får även tas av en bilinspektör som avses i fordons-
lagen (2002:574).

Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och

bevis om utförd åtgärd utfärdas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238.

2 Senaste lydelse 2008:324.

SFS 2010:296

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010