SFS 2010:297 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

100297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 4 och 5 §§ sjölagen

(1994:1009) ska ha följande lydelse.

20 kap.

4 §

Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en

hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd
av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd
att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 pro-
mille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för
sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om
den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg
fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett

fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och
då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det
kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt.

5 §

2

�r ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylle-

ri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska sär-
skilt beaktas om

1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till

minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller nå-

got annat medel,

3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krä-

vande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller

4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten

till sjöss.

1 Prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238.

2 Senaste lydelse 1999:220.

SFS 2010:297

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

2

SFS 2010:297

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)