SFS 2010:298 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

100298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i högskolelagen (1992:1434)

ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 4�4 b §§, av följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i

1. en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets-

området, eller

2. Schweiz.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
studenter som inte är medborgare i de stater som anges i första stycket.

4 a §

Regeringen meddelar föreskrifter om att en högskola inte får ta emot

en sökande som är studieavgiftsskyldig men inte har betalat studieavgift.

4 b §

Regeringen meddelar föreskrifter om avstängning av studieavgifts-

skyldiga studenter som har påbörjat utbildningen men inte betalar avgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230.

2 Tidigare 4 kap. 4 § upphävd genom 2009:766.

SFS 2010:298

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010