SFS 2010:299 Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

100299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan
särskilt allvarlig brottslighet;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europarådets

konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism och av Europe-
iska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut
2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF)

2.

Särskilt allvarlig brottslighet

2 §

Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande,

grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse,
sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att
injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en re-
gering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att
vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. sådan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-

nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen
den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne samt artikel 2 i den interna-
tionella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bomb-
attentat av terrorister,

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihets-

berövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om så-
dana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade perso-
ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och
bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-
soner, samt

1 Prop. 2009/10:78, bet. 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234.

2 EUT L 330, 9.12.2008, s. 21 (Celex 32008F0919).

SFS 2010:299

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

2

SFS 2010:299

5. brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt

allvarlig brottslighet i vissa fall.

Ansvar

Offentlig uppmaning

3 §

Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker

förleda till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

Rekrytering

4 §

Den som söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i 3 §, att

begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängel-
se i högst två år.

Utbildning

5 §

Den som meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning

eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller farliga
ämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet,
eller om andra metoder eller tekniker som är särskilt ägnade för sådant ända-
mål, döms till fängelse i högst två år, om gärningen har begåtts med vetskap
om att instruktionerna är avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslig-
het.

Övriga bestämmelser om ansvar

6 §

Om brott som anges i 3, 4 eller 5 § är grovt, döms till fängelse i lägst

sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska sär-
skilt beaktas om det avsett särskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara
för flera människoliv eller för egendom av särskild betydelse, om det ingått
som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det an-
nars varit av särskilt farlig art.

7 §

Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om det funnits endast obe-

tydlig fara för att gärningen skulle leda till förövande av särskilt allvarlig
brottslighet eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att
anse som ringa.

8 §

Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbal-

ken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ansvar enligt
denna lag inte dömas ut.

Domsrätt

9 §

Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken

döms för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige, eller

background image

3

SFS 2010:299

2. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot ett organ som in-

rättats i enlighet med Fördraget om Europeiska unionen eller Fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt och som har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 8 § ska bestraffas en-

ligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

5 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010