SFS 2010:2000 Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled

102000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän
flottled;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 och 13 §§ lagen

(1919:426) om flottning i allmän flottled ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

Om någon i strid mot lag eller givna föreskrifter utför anläggning eller

annan anordning i en allmän flottled ska han själv stå för den skada som
flottningen orsakar på anordningen. Utför någon anläggning eller anordning
i en allmän flottled utan att begära och invänta skyddsbestämmelser enligt
andra stycket, ska han själv stå för den skada som flottningen orsakar under
tiden.

Menar någon som utövat eller avser att utöva vattenverksamhet där en all-

män flottled finns, att särskilda anläggningar eller åtgärder till skydd mot
skada eller intrång till följd av flottningen bör bekostas av de flottande, får
han väcka talan mot flottningsföreningen hos mark- och miljödomstolen
rörande bestämmelser om erforderliga skyddsanordningar. I fråga om en
sådan talan gäller fortfarande bestämmelserna i vattenlagen (1983:291) om
stämningsmål.

13 §

3

Finnes flottningsskada bliva så stadigvarande, att värdet därå kan

genom uppskattning på förhand utrönas, ska, om ersättningstagaren påstår
det, ersättningen på förhand bestämmas att utgå vare sig i årlig avgift under
hela den tid flottning kommer att fortgå eller ock på en gång, allt efter ty
skäligt prövas. Ej må, ändå att parterna må vara ense om visst belopp, ersätt-
ningen bestämmas till högre belopp än som kan anses skäligt.

Bestämmelserna om betalning av ersättning samt länsstyrelsens befattning

med nedsatta ersättningsmedel i 16 kap. vattenlagen (1983:291) ska fort-
farande tillämpas i fråga om ersättning för flottningsskada som på förhand
har bestämts att utgå på en gång. I beslutet om ersättning ska skiljemännen
ange om nedsättning av ersättningsbeloppet ska ske.

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr. 4, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101.

2 Senaste lydelse 1998:862.

3 Senaste lydelse 1998:862.

SFS 2010:2000

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2000

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Ett beslut varigenom ersättning bestäms på förhand gäller, sedan det har

vunnit laga kraft, även mot framtida ägare och innehavare av fastigheter som
berörs av beslutet.

Har genom beslut enligt denna lag eller enligt 9 kap. 3 § andra stycket vat-

tenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre bestämmelser ersättning för
skada eller intrång fastställts att utgå med årliga belopp, utgör den omstän-
digheten att beslutet härom har vunnit laga kraft inte hinder för mark- och
miljödomstolen att i samband med beslut om nya eller ändrade anordningar
eller föreskrifter för flottleden, eller senare efter talan i den ordning som
enligt vattenlagen gäller för stämningsmål, meddela sådana ändrade bestäm-
melser om ersättningen och sättet för betalning som föranleds av de ändrade
förhållandena.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)