SFS 2010:2001 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

102001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i jaktlagen (1987:259);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 33 och 54 �� jaktlagen (1987:259)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Jakt efter �lg f�r ske efter licens av l�nsstyrelsen och inom ett om-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">r�de som l�nsstyrelsen har registrerat (licensomr�de). Jakt efter �lg f�r �ven<br/>ske utan licens inom ett omr�de som l�nsstyrelsen har registrerat (�lgsk�tsel-<br/>omr�de).</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett licensomr�de ska vara av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">det �r l�mpat f�r �lgjakt. L�nsstyrelsen f�r v�gra att registrera ett omr�de<br/>som licensomr�de eller besluta om avregistrering, om omr�dets beskaffenhet<br/>inte medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett �lgsk�tselomr�de ska vara l�mpat f�r �lgjakt och vara av s�dan storlek</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">att det medger en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret. L�nsstyrel-<br/>sen f�r v�gra att registrera ett omr�de som �lgsk�tselomr�de, om omr�det<br/>inte uppfyller dessa krav. L�nsstyrelsen f�r vidare besluta att avregistrera ett<br/>omr�de som inte uppfyller kraven, eller om f�rvaltningen inte sker i enlighet<br/>med de f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I omr�den som inte omfattas av f�rsta stycket f�r jakt efter �lg avse endast</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�lgkalv.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n kravet i tredje</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket p� att ett �lgsk�tselomr�de ska vara av s�dan storlek att det medger<br/>en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ytterligare f�reskrifter om �lgsk�tselomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>54 �</b></p> <p style="position:absolute;top:840px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering och avregistrering</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">av licensomr�de eller �lgsk�tselomr�de f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012. �lgjakt f�r dock bedrivas</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt �ldre f�reskrifter till och med den 29 februari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1994:626.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1995:65. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:2001</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:2001</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Ett omr�de som har registrerats som licensomr�de enligt 33 � i dess</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">�ldre lydelse ska utan ans�kan registreras som licensomr�de enligt 33 � f�r-<br/>sta stycket, om omr�det �r av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att det<br/>�r l�mpat f�r �lgjakt och medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i jaktlagen (1987:259);

utf�rdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 33 och 54 �� jaktlagen (1987:259)

ska ha f�ljande lydelse.

33 �

2

Jakt efter �lg f�r ske efter licens av l�nsstyrelsen och inom ett om-

r�de som l�nsstyrelsen har registrerat (licensomr�de). Jakt efter �lg f�r �ven
ske utan licens inom ett omr�de som l�nsstyrelsen har registrerat (�lgsk�tsel-
omr�de).

Ett licensomr�de ska vara av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att

det �r l�mpat f�r �lgjakt. L�nsstyrelsen f�r v�gra att registrera ett omr�de
som licensomr�de eller besluta om avregistrering, om omr�dets beskaffenhet
inte medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.

Ett �lgsk�tselomr�de ska vara l�mpat f�r �lgjakt och vara av s�dan storlek

att det medger en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret. L�nsstyrel-
sen f�r v�gra att registrera ett omr�de som �lgsk�tselomr�de, om omr�det
inte uppfyller dessa krav. L�nsstyrelsen f�r vidare besluta att avregistrera ett
omr�de som inte uppfyller kraven, eller om f�rvaltningen inte sker i enlighet
med de f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av denna lag.

I omr�den som inte omfattas av f�rsta stycket f�r jakt efter �lg avse endast

�lgkalv.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n kravet i tredje

stycket p� att ett �lgsk�tselomr�de ska vara av s�dan storlek att det medger
en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om �lgsk�tselomr�den.

54 �

3

L�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering och avregistrering

av licensomr�de eller �lgsk�tselomr�de f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-
ningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012. �lgjakt f�r dock bedrivas

enligt �ldre f�reskrifter till och med den 29 februari 2012.

1 Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49.

2 Senaste lydelse 1994:626.

3 Senaste lydelse 1995:65.

SFS 2010:2001

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2001

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

2. Ett omr�de som har registrerats som licensomr�de enligt 33 � i dess

�ldre lydelse ska utan ans�kan registreras som licensomr�de enligt 33 � f�r-
sta stycket, om omr�det �r av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att det
�r l�mpat f�r �lgjakt och medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

;