SFS 2010:2003 Förordning om ändring i förordningen (2010:1620) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

102003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1620) om ändring
i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att ingressen till förordningen (2010:1620) om

ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,
m.m. ska ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

1

dels att 9 kap. 8 § och 10 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 9 kap. 9�11 §§ och 10 kap. 11�13 §§ ska betecknas

9 kap. 8�10 §§ respektive 10 kap. 14�16 §§,

dels att 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5�7 §§, 10 kap. 2, 3 och 5 §§

samt de nya 9 kap. 8�10 §§ och 10 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 11, 12 och 13 §§ ska sättas när-

mast före 10 kap. 14, 15 respektive 16 §§,

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 2 a §,

9 kap. 11 § och 10 kap. 11�13 §§, närmast före 10 kap. 11 § en ny rubrik
samt en ny bilaga av följande lydelse.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 10 kap. 4 § 2009:1374.

SFS 2010:2003

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010