SFS 2010:2004 Förordning om effektreserv

102004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om effektreserv;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen

(2003:436) om effektreserv.

2 §

Effektreserven ska uppgå till

1. högst 1 750 megawatt under perioden den 16 mars 2011 till och med

den 15 mars 2013,

2. högst 1 500 megawatt under perioden den 16 mars 2013 till och med

den 15 mars 2015,

3. högst 1 000 megawatt under perioden den 16 mars 2015 till och med

den 15 mars 2017, och

4. högst 750 megawatt under perioden den 16 mars 2017 till och med den

15 mars 2020.

3 §

Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om minskad

elförbrukning ska vara

1. minst 25 procent under perioden den 16 mars 2011 till och med den

15 mars 2013,

2. minst 50 procent under perioden den 16 mars 2013 till och med den

15 mars 2015, och

3. minst 75 procent under perioden den 16 mars 2015 till och med den

15 mars 2017.

Från och med den 16 mars 2017 ska hela effektreserven skapas genom

avtal om minskad elförbrukning.

Andelen som skapas genom avtal om minskad elförbrukning får vara

mindre än vad som anges i första och andra styckena, i den utsträckning det
saknas förutsättningar för sådana avtal med hänsyn till de anbud som har
lämnats eller om det annars finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2011 och gäller till och med

den 15 mars 2020.

SFS 2010:2004

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2004

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)