SFS 2010:2005 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

102005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 11 kap. 2, 10 och 12 §§, 13 kap. 1, 2 och 36 §§, 26 kap. 22 §,

28 kap. 5 och 6 §§, 31 kap. 10 § samt 47 kap. 15 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas fyra nya paragrafer, 13 kap. 2 a, 31 e och

31 f §§ samt 27 kap. 11 a §,

dels att det närmast före 13 kap. 31 e § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse.

11 kap.

2 §

Föräldrapenningsförmåner lämnas i följande former:

1. föräldrapenning för vård av barn med anledning av barns födelse eller

vid adoption av barn (12 kap.), och

2. tillfällig föräldrapenning i särskilda situationer när någon avstår från

förvärvsarbete för att vårda barn eller i samband med att ett barn har avlidit
(13 kap.).

10 §

Föräldrapenningsförmåner får inte lämnas till båda föräldrarna för

samma barn och tid i annat fall än som anges i 12 kap. 6 och 7 §§ samt
13 kap. 10, 11, 13, 26 och 30 §§. För tillfällig föräldrapenning gäller även
13 kap. 3 §.

Tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 31 e § får lämnas till flera för-

äldrar för samma barn och tid.

12 §

Föräldrapenningsförmåner får inte lämnas för tid innan anmälan

gjorts till Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om det har funnits hinder
för en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör
lämnas. Vidare gäller detta inte i fråga om sådan tillfällig föräldrapenning
som avses i 13 kap. 31 e §.

13 kap.

1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rätten till tillfällig för-
äldrapenning i 2�9 §§.

Vidare finns bestämmelser om

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121.

SFS 2010:2005
Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2005

� tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption i 10��15 §§,
� vård av barn som inte har fyllt 12 år i 16��21 §§,
� vård av barn som har fyllt 12 år i 22��25 §§,
� vård av barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade i 26�29 §§,

� vård av allvarligt sjukt barn i 30 och 31 §§,
� utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid förälders sjukdom eller

smitta i 31 a�31 d §§,

�� tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit i 31 e

och 31 f §§,

�� beräkning av antalet dagar med rätt till tillfällig föräldrapenning i 32 §,

och

�� beräkning av tillfällig föräldrapenning i 33��38 §§.

2 §

Rätt till tillfällig föräldrapenning har en försäkrad förälder som avstår

från att utföra förvärvsarbete i samband med ett barns födelse eller behov av
vård eller i samband med att ett barn har avlidit.

Tillfällig föräldrapenning lämnas i de fall och under de närmare förutsätt-

ningar som anges i detta kapitel.

2 a §

Särskilda bestämmelser om rätt till tillfällig föräldrapenning när

denna förmån lämnas till en försäkrad som är arbetslös finns i 36 § 2.

Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit

31 e §

Föräldrar till ett barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig

föräldrapenning när de avstår från att utföra förvärvsarbete i samband med
att barnet har avlidit.

31 f §

Tillfällig föräldrapenning enligt 31 e § lämnas under högst 10 dagar

per förälder och barn. Förmånen lämnas tidigast från och med dagen efter
den då barnet har avlidit och senast för den dag som infaller 30 dagar efter
den dag då barnet har avlidit.

36 §

2

Hel tillfällig föräldrapenning ska för dag motsvara kvoten mellan

beräkningsunderlaget och 365, varvid beloppet avrundas till närmaste hela
krontal och 50 öre avrundas uppåt

1. när den försäkrade ska få tillfällig föräldrapenning för tid då annars

graviditetspenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning skulle ha
lämnats, och

2. när den försäkrade är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen samt är beredd att ta ett erbjudet arbete i en
omfattning som svarar mot den bestämda sjukpenninggrundande inkomsten.
Om det som nu föreskrivits skulle framstå som oskäligt, får kalenderdags-
beräknad tillfällig föräldrapenning ändå lämnas.

2 Senaste lydelse 2010:423.

background image

3

SFS 2010:2005

26 kap.

22 §

För en försäkrad som avses i 28 kap. 6 § första stycket 1 eller 2, eller i

den paragrafens tredje stycke, och som under studieuppehåll mellan vår- och
hösttermin inte får studiesociala förmåner för studier som avses i 11 §, gäller
vid sjukdom det som anges i andra stycket.

Under studieuppehållet ska sjukpenning beräknas på den sjukpenning-

grundande inkomst som följer av 4��7, 9 och 10 §§ om sjukpenningen då blir
högre än sjukpenning beräknad på den sjukpenninggrundande inkomsten en-
ligt 19 §.

27 kap.

11 a §

Särskilda bestämmelser om rätt till sjukpenning under de första 14

dagarna i en sjukperiod när denna förmån lämnas till en försäkrad som är
helt eller delvis arbetslös finns i 28 kap. 6 § tredje stycket.

28 kap.

5 §

Sjukpenning ska arbetstidsberäknas

1. under de första 14 dagarna i en sjukperiod enligt 27 kap. 10 och 11 §§,

om inte annat följer av 6 § tredje stycket,

2. under studietid som avses i 27 kap. 12 §,
3. under tid med periodiskt ekonomiskt understöd som avses i 27 kap.

13 §,

4. under deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program som avses i

27 kap. 14 §,

5. under behandling eller rehabilitering som avses i 27 kap. 15 §, och
6. under plikttjänstgöring som avses i 27 kap. 16 §.
Det som föreskrivs i första stycket gäller endast till den del sjukpenningen

motsvarar sjukpenninggrundande inkomst av anställning. Om den försäkra-
de har inkomst även av annat förvärvsarbete, ska sjukpenningen
kalenderdagsberäknas i den delen.

6 §

Sjukpenning ska alltid kalenderdagsberäknas när den försäkrade

1. är helt eller delvis arbetslös, om inte annat följer av tredje stycket,
2. får sjukpenning för tid då han eller hon annars skulle ha fått graviditets-

penning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning, eller

3. är egenföretagare och har en sjukpenninggrundande inkomst som består

av endast inkomst av annat förvärvsarbete.

Om sjukpenning till en familjehemsförälder ska beräknas på grundval av

en sjukpenninggrundande inkomst som omfattar ersättning för vården, ska
sjukpenning som motsvarar denna ersättning kalenderdagsberäknas.

För en försäkrad som avses i första stycket 1 lämnas kalenderdagsberäk-

nad sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod endast om den
försäkrade är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmed-
lingen samt är beredd att ta ett erbjudet arbete i en omfattning som svarar
mot den bestämda sjukpenninggrundande inkomsten. Om det som nu före-
skrivits skulle framstå som oskäligt, får kalenderdagsberäknad sjukpenning
ändå lämnas under de första 14 dagarna i sjukperioden.

background image

4

SFS 2010:2005

31 kap.

10 §

Hel rehabiliteringspenning för dag motsvarar kvoten mellan

�� den försäkrades beräkningsunderlag enligt 28 kap. 7 § 1 eller 2 och
�� 365.
Vid beräkningen ska bestämmelserna i 27 kap. 21�24 a, 26 och 32 §§

samt 28 kap. 10 och 11 §§ tillämpas.

47 kap.

15 §

Närståendepenning ska arbetstidsberäknas enligt 28 kap. 12�18 §§

för hela den tid som förmånen avser när ersättning lämnas på grundval av
sjukpenninggrundande inkomst av anställning. Detta gäller dock inte i fall
som avses i 6 § samma kapitel, då närståendepenning i stället ska kalen-
derdagsberäknas enligt 10 och 11 §§ i det kapitlet. Vad som föreskrivs i
28 kap. 6 § tredje stycket om när kalenderdagsberäknad sjukpenning lämnas
till en arbetslös försäkrad under de första 14 dagarna i en sjukperiod, tilläm-
pas i fråga om närståendepenning för hela den tid som förmånen avser.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)