SFS 2010:2006 Lag om ändring i lagen (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

102006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1263) om ändring i
föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § föräldraledighetslagen

(1995:584) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:1263) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

8 §

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,
2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§

eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av be-
stämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 §

samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap.
3 § balken.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit

sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till till-
fällig föräldrapenning på grund av att

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna

i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121.

SFS 2010:2006

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010