SFS 2010:2008 Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer

102008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till friluftsorganisationer;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad i anslutning till lagen (2010:1539) om

överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen
Svenskt Friluftsliv.

Syfte

2 §

Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att stödja att män-

niskor organiserar sig för vistelse i naturen och utövande av friluftsliv med
allemansrätten som grund samt att ge alla människor möjlighet att genom
friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad
kunskap om naturen och miljön.

Definitioner

3 §

I denna förordning avses med

bidrag: statsbidrag som ges enligt denna förordning,
bidragsår: tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december,
friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinn-

ande och naturupplevelser utan krav på tävling,

friluftsorganisation: en ideell organisation där huvudändamålet för orga-

nisationens verksamhet eller ändamålet för en väsentlig del av verksamheten
är att bedriva eller främja ett långsiktigt hållbart friluftsliv,

organisationsbidrag: bidrag som ges i förhållande till organisationens

medlemsantal och aktivitetsnivå, och

verksamhetsbidrag: bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet ef-

ter särskild prövning och är förenat med resultatkrav.

Krav på en organisation som söker bidrag

4 §

Bidrag får ges endast till en organisation som

1. är en friluftsorganisation,
2. är riksomfattande med
a) ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län, eller

SFS 2010:2008

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2008

b) bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället

och inte endast lokalt,

3. har bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag,
4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering, och

6. i fråga om medlemskap är öppen för alla människor.

5 §

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen

1. värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet,
2. främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv,
3. främjar ett tryggt och säkert friluftsliv,
4. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och fri-

luftsliv, eller

5. verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön

samt allemansrätten.

6 §

Bidrag får också ges till en sådan friluftsorganisation som uppfyller

kraven i 4 § 4 och 5 och där medlemmarna i organisationen till övervägande
delen utgörs av sådana friluftsorganisationer som uppfyller kraven i 4 § och
något av kraven i 5 §.

Ansökan om bidrag

7 §

En ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ska ha kommit in till

Svenskt Friluftsliv senast den 30 september året före det bidragsår som
bidrag söks för eller vid den senare tidpunkt som Svenskt Friluftsliv bestäm-
mer.

Den som söker bidrag ska lämna de uppgifter och handlingar som Svenskt

Friluftsliv anser krävs för prövning av ansökan.

Beslut om bidrag

8 §

Svenskt Friluftsliv prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

9 §

Bidrag ges som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. Organi-

sationsbidrag får dock inte ges till den som har fått ett annat statligt organisa-
tionsbidrag för samma bidragsår.

10 §

Bidrag får inte ges till den som

1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndighe-

ten, eller

2. är i likvidation eller försatt i konkurs.

11 §

Ett beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Bidrag ges i mån av

tillgång på medel och betalas ut i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

12 §

Av ett beslut om verksamhetsbidrag ska det framgå vilket resultat

som bidraget är avsett för.

background image

3

SFS 2010:2008

Redovisning

13 §

Den som har fått ett bidrag ska göra en ekonomisk redovisning av bi-

dragsmedlen och redovisa vad bidraget har använts till. Om bidraget är ett
verksamhetsbidrag, ska redovisningen också innehålla en redogörelse för
hur det resultat som bidraget var avsett för har nåtts. Redovisningen ska i öv-
rigt innehålla uppgifter som Svenskt Friluftsliv behöver för uppföljning.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor.

Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget
ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn
har gjort. Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller
godkänd revisor.

Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Svenskt Friluftsliv se-

nast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.

14 §

Svenskt Friluftsliv ska i sin årsredovisning göra en samlad redovis-

ning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.

15 §

Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en samman-

fattande redogörelse till regeringen för vad bidragen har använts till och en
bedömning av i vilken utsträckning som ändamålen med bidragen har nåtts
samt, om det är möjligt, en bedömning av de samlade bidragens effekter i
förhållande till syftet med bidragen.

16 §

Svenskt Friluftsliv ska ge Naturvårdsverket det underlag som verket

behöver för redogörelsen enligt 15 §.

�&terbetalning och återkrav

17 §

Den som har fått ett bidrag är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget inte används för det ändamål som det har getts för,
3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 13 §, eller
4. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp

och mottagaren borde ha insett detta.

18 §

Om den som fått ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska

Svenskt Friluftsliv besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Förvaltningslagens tillämpning

19 §

I ärenden enligt denna förordning tillämpas förvaltningslagens

(1986:223) bestämmelser i

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut, och
� 21 § om underrättelse av beslut.

background image

4

SFS 2010:2008

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

�verklagande

20 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2011, då förordningen

(2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer ska upphöra att gälla.

2. �renden som har inletts hos Naturvårdsverket enligt den upphävda för-

ordningen ska slutföras av Svenskt Friluftsliv enligt den nya förordningen.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag

som har getts före ikraftträdandet.

4. Redovisningen enligt 15 § ska göras första gången år 2012.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)