SFS 2010:2009 Förordning om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

102009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:262) om statliga
bidrag till klimatinvesteringsprogram;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:262) om statliga

bidrag till klimatinvesteringsprogram

1

dels att 25 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 25 a § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av
25 a § 2009:1480
rubriken närmast före 25 a § 2009:1480.

SFS 2010:2009

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010