SFS 2010:2011 Häktesförordning

102011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Häktesförordning;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till häktes-

lagen (2010:611). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har
samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§ häkteslagen

(2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §, intagna som förts över till en
sjukvårdsinrättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Information om verkställigheten

2 §

Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i en förva-

ringslokal informeras om verkställighetens innebörd på ett språk som han
eller hon förstår. Sådan information ska också lämnas vid andra tillfällen så
snart det finns anledning till det.

3 §

En intagen som har berövats friheten på annan grund än misstanke om

brott ska i anslutning till att han eller hon tas in i en förvaringslokal få tillfäl-
le att underrätta närstående om var han eller hon befinner sig, om inte sär-
skilda skäl talar mot det. Detsamma gäller när den intagne flyttats från en
förvaringslokal till en annan.

Särskilda skyldigheter under verkställigheten

4 §

För att ordningen eller säkerheten i en förvaringslokal ska kunna upp-

rätthållas ska de intagna följa

1. de villkor som gäller för verkställigheten,
2. de rutiner som gäller i förvaringslokalen,
3. de anvisningar som personalen ger, och
4. de begränsningar som gäller om var rökning får ske.
En intagen ska också visa hänsyn mot personal och medintagna samt bidra

till att hålla god ordning.

SFS 2010:2011

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2011

Journal

5 §

För varje intagen ska det föras en journal som dokumenterar den intag-

nes verkställighet.

Av journalen ska det framgå vem som har dokumenterat en viss uppgift

och när det gjordes.

Tillstånd att ha spädbarn hos sig

6 §

Ett tillstånd för en intagen att ha sitt spädbarn hos sig får endast lämnas

efter att yttrande har inhämtats från socialnämnden.

Personliga tillhörigheter

7 §

När tillhörigheter som den intagne inte får ta emot och inneha om-

händertas enligt 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611) ska den intagne under-
rättas.

Omhändertagna tillhörigheter ska dokumenteras.

8 § Den myndighet som omhändertagit en intagens tillhörigheter ska, om
inte något annat är föreskrivet, se till att dessa förvaras på ett betryggande
sätt.

Besök

9 §

Om ett besök övervakas utan att personal närvarar, ska den intagne och

besökaren informeras om att besöket övervakas.

Elektronisk kommunikation och försändelser

10 §

Elektronisk kommunikation får endast äga rum med utrustning som

tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården eller den myndighet som
svarar för förvaringslokalen.

11 §

Om en försändelse hålls kvar enligt 3 kap. 6 eller 7 § häkteslagen

(2010:611) ska den intagne underrättas, om inte särskilda skäl talar mot det.

12 §

Kopior och översättningar av försändelser som har granskats enligt

3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611) ska förstöras så snart de inte längre
behövs. Detsamma gäller upptagningar och uppteckningar som har till-
kommit vid kontroll av elektronisk kommunikation.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

13 §

Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som kontrolleras

visas all den hänsyn som omständigheterna medger. Kroppsvisitation eller
kroppsbesiktning ska, om möjligt, utföras i närvaro av en annan person än
den som genomför kontrollen.

background image

3

SFS 2010:2011

Kroppsbesiktning ska, förutom när saliv-, svett- och hårprov lämnas, utfö-

ras med beaktande av så stor enskildhet som omständigheterna medger och,
om möjligt, i ett enskilt utrymme.

Fängsel

14 §

Om en intagen beläggs med fängsel, ska åtgärden dokumenteras. Av

dokumentationen ska det framgå

1. vilka skälen för åtgärden är,
2. fängslets art,
3. när den intagne belades med fängsel,
4. när fängslet avlägsnades, och
5. om den intagne undersökts av läkare.

Hälso- och sjukvård

15 §

Varje förvaringslokal ska ha tillgång till legitimerad läkare och perso-

nal med lämplig sjukvårdsutbildning.

16 §

Förs en intagen över till sjukhus, ska den som får ansvaret för hälso-

och sjukvården av patienten, underrättas om ändamålet med frihets-
berövandet och övriga förhållanden av betydelse för den intagnes vistelse på
sjukhuset.

Har den intagne berövats friheten på grund av misstanke om brott, ska

undersökningsledaren eller åklagaren underrättas om överförandet.

17 §

En anhörig till den intagne ska underrättas om den intagne drabbas av

allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall eller om den intagne avlider. Om
den intagne begärt att en anhörig inte ska underrättas, ska den intagnes vilja
dock respekteras.

18 §

Får hälso- och sjukvårdspersonal kännedom om att en intagen lider av

en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smitt-
skyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, ska chefen för förva-
ringslokalen underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smitt-
spridning.

19 §

Har hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att det finns risk för att en

intagen kan komma att allvarligt skada sig själv, ska de uppgifter om den
intagnes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som behövs för att
förebygga att den intagne utför en självskadande handling, lämnas till chefen
för förvaringslokalen.

Transport

20 §

Om det behövs för att en transport av en intagen ska kunna genom-

föras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av en polis-
myndighet. Transporten ska planeras i samråd med polismyndigheten.

background image

4

SFS 2010:2011

21 §

En intagen som transporteras eller av annan anledning vistas utanför

förvaringslokalen under en myndighets övervakning, ska inte utsättas för
onödig uppmärksamhet.

Begäran om offentlig försvarare

22 §

Begär en intagen, som har anhållits eller häktats för brott, en offentlig

försvarare, ska detta genast anmälas till rätten, undersökningsledaren eller
åklagaren. Om den intagne begär det, ska inlaga i målet eller ärendet ome-
delbart sändas till rätten.

Restriktioner

23 §

Undersökningsledaren eller åklagaren ska omedelbart skriftligen

underrätta den intagne och den myndighet som svarar för förvaringslokalen
om beslut om restriktioner enligt 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611).

De omständigheter som föranleder ett beslut om restriktioner ska doku-

menteras. Den intagne ska få del av dokumentationen i den utsträckning det
kan ske utan men för utredning om brott.

�&klagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om dokumentation

och underrättelse enligt andra stycket.

24 §

Om en domstol ändrar ett beslut om restriktioner som har meddelats

enligt 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), ska domstolen omedelbart under-
rätta den myndighet som svarar för förvaringslokalen om beslutet.

25 §

Undersökningsledaren eller åklagaren får, för tillämpning av 6 kap.

1 § häkteslagen (2010:611), bemyndiga en polisman att verkställa sådan
granskning som avses i 3 kap. 8 § samma lag.

Underrättelseskyldighet för undersökningsledare, åklagare och
polischef

26 §

Undersökningsledaren eller åklagaren ska hålla den myndighet som

svarar för förvaringslokalen underrättad om förhållanden som har betydelse
från säkerhetssynpunkt för behandlingen av den som är intagen på grund av
misstanke om brott. �ven polischefen har sådan underrättelseskyldighet i
fråga om den som har tagits i förvar enligt utlänningslagen (2005:716) eller
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Underrättelse till målsägande

27 §

Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons

liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill
bli underrättad om

1. den intagne vistas utanför förvaringslokalen utan bevakning,
2. den intagne friges,
3. den intagne rymmer eller fritas, eller
4. den intagne uteblir efter en vistelse utanför förvaringslokalen.

background image

5

SFS 2010:2011

En begärd underrättelse behöver inte lämnas om underrättelsen kan befa-

ras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. En förfrågan behöver inte
göras om målsäganden redan har blivit tillfrågad enligt 35 § fängelse-
förordningen (2010:2010).

28 §

En underrättelse enligt 27 § ska lämnas i lämplig tid och utformas

med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

En underrättelse ska innehålla information om de regler som gäller för

meddelande av besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud, om
inte sådan information har lämnats tidigare.

Bemyndigande

29 §

Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av allmänna

medel för utgifter i samband med frigivningen och för andra ändamål före
frigivningen.

30 §

Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet

av häkteslagen (2010:611) och denna förordning för verksamhet i häkte och
häktesavdelning vid kriminalvårdsanstalt.

31 §

Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verk-

ställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning för verksamhet i
polisarrest.

32 §

Vid utformningen av särskilda föreskrifter för intagna som dömts till

sluten ungdomsvård ska Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen höra Statens
institutionsstyrelse.

33 §

Kriminalvården får meddela föreskrifter om myndighetens förvaring

av personer som omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhänder-
tagande av berusade personer m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010