SFS 2010:2012 Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

102012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen

(2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-
het. I förordningen regleras även den kultursamverkansmodell som är en för-
utsättning för bidragsgivningen.

2 §

Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får fördelas till ett

landsting.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

3 §

Vad som sägs om ett landsting i denna förordning gäller, med undantag

för vad som sägs i 7 § om samverkan mellan länets kommuner, också för
Gotlands kommun.

�ndamålet med fördelning av statsbidraget

4 §

Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att de nationella kulturpoli-

tiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar
och variationer.

Definition

5 §

Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som

landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få stat-
ligt stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen
samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av
verksamheterna.

1 Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.

SFS 2010:2012

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2012

Villkor för landstingens fördelning av statsbidraget

6 §

Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

om en regional kulturplan har upprättats av landstinget och kulturplanen
överensstämmer med denna förordning och de föreskrifter som meddelas
med stöd av denna förordning.

Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat.

7 §

Landstinget ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i sam-

verkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella
kulturliv och det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar
Statens kulturråd om det statsbidrag som landstinget ska fördela.

8 §

Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska landstinget

ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god till-
gång för länets invånare till

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet,
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses

i första stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om
dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område eller dess
medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Landstinget
får även lämna statsbidrag till konstområdesöverskridande samarbeten.

9 §

Landstinget får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet som

också får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman.

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag

10 §

Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska

utvecklingsinsatser av nationellt intresse.

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verksamhet

som också får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman.

11 §

Vid fördelning av tidsbegränsade utvecklingsbidrag ska Statens kul-

turråd särskilt beakta de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet,
konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Uppföljning och redovisning

12 §

Landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning ska årli-

gen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har
använts och vilka effekter som uppnåtts.

background image

3

SFS 2010:2012

�&terbetalning och återkrav

13 §

Ett landsting som fördelar statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldigt om

1. landstinget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att statsbidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats fel-

aktigt eller med för högt belopp och landstinget borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. landstinget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

14 §

Om ett landsting är återbetalningsskyldigt enligt 13 §, får Statens kul-

turråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

15 §

Om en kulturverksamhet upphör med verksamhet som den fått bidrag

för enligt denna förordning, är den återbetalningsskyldig för den del av bi-
draget som inte har använts.

16 §

Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska

landstinget besluta att kräva tillbaka den del av statsbidraget som återbetal-
ningsskyldigheten avser. Om det finns särskilda skäl för det, får landstinget
efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

17 §

Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

18 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010