SFS 2010:2013 Förordning om ändring i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet

102013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 1, 16, 18, 19, 21 och 22 §§ samt rubriken när-

mast före 1 § förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kultur-
verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

Vem som ska få statsbidrag

1 §

3

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till regionala och lokala

kulturinstitutioner i de län som inte omfattas av lagen (2010:1919) om för-
delning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statsbidrag får ges till
1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive länsmusikverksamhet,
2. regionala museer,
3. länsbibliotek,
4. verksamhet med länskonstnärer,
5. regionala konsulenter för mångkultur,
6. regionala arkivinstitutioner, och
7. regionala resurscentrum för film och video.
Statsbidrag lämnas till regionala och lokala institutioner som regeringen

har förklarat berättigade till sådant stöd.

16 §

4

Ansökan om statsbidrag ska göras hos Statens kulturråd. För statsbi-

drag till regionala arkivinstitutioner ska dock ansökan göras hos Riksarkivet.

För statsbidrag till regionala resurscentrum för film och video ska ansökan

göras hos Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Ansökan ska lämnas vid den tidpunkt som fastställs av Statens kulturråd,

Riksarkivet respektive Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

18 §

5

Riksarkivet ska fördela stödet till regionala arkivinstitutioner.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska fördela stödet till regionala resurs-

centrum för film och video.

1 Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.

2 Förordningen omtryckt 1999:1347.

3 Senaste lydelse 2005:1147.

4 Senaste lydelse 2005:1147.

5 Senaste lydelse 2005:1147.

SFS 2010:2013

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2013

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Statens kulturråd ska fördela stödet mellan övriga stödberättigade kultur-

institutioner, men när det gäller de regionala museerna ska beslut om fördel-
ning fattas efter samråd med Riksantikvarieämbetet.

19 §

6

Statens kulturråd, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet

ska i sina beslut om fördelning av stöd ange villkoren för stödet.

21 §

7

Kulturinstitutionerna ska årligen rapportera till Statens kulturråd hur

de har använt de statliga medlen.

Regionala arkivinstitutioner ska årligen rapportera till Riksarkivet.
Regionala resurscentrum för film och video ska årligen rapportera till Stif-

telsen Svenska Filminstitutet hur de har använt de statliga medlen.

22 §

8

Upphör en kulturinstitution med verksamhet som den fått statsbidrag

för enligt denna förordning och har den inte helt förbrukat statsbidraget, ska
den betala tillbaka den del av stödet som återstår och göra det på det sätt och
inom den tid som Statens kulturråd bestämmer.

I fråga om regionala arkivinstitutioner bestämmer Riksarkivet om åter-

betalning av statsbidraget. I fråga om regionala resurscentrum för film och
video bestämmer Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Om verksamhet med länsbibliotek läggs ned, beslutar Statens kulturråd

om huruvida litteratur och annat material som det lämnats statsbidrag för ska
föras över till något annat bibliotek.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

6 Senaste lydelse 2005:1147.

7 Senaste lydelse 2005:1147.

8 Senaste lydelse 2005:1147.