SFS 2010:2014 Förordning om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

102014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1186)
med instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2007:1186) med instruk-

tion för Statens kulturråd ska införas två nya paragrafer, 3 a och 7 a §§, av
följande lydelse.

3 a §

Inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-
het ska myndigheten representera staten i dialogen med berörda landsting
samt ansvara för att den statliga bidragsgivningen följs upp. Den nationella
uppföljningen ska medge länsvisa jämförelser.

Myndigheten ska till regeringen årligen redovisa och kommentera upp-

följningen.

7 a §

Inom ramen för kultursamverkansmodellen ska det vid myndigheten

finnas ett samverkansråd med uppgift att samordna de nationella kulturpoli-
tiska intressena i modellen. Regeringen bestämmer vilka statliga myndig-
heter och nationella institutioner som ska ingå i samverkansrådet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.

SFS 2010:2014

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010