SFS 2010:2014 Förordning om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

102014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1186) <br/>med instruktion f�r Statens kulturr�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att det i f�rordningen (2007:1186) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tion f�r Statens kulturr�d ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 a och 7 a ��, av<br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom ramen f�r kultursamverkansmodellen enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(2010:2012) om f�rdelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-<br/>het ska myndigheten representera staten i dialogen med ber�rda landsting<br/>samt ansvara f�r att den statliga bidragsgivningen f�ljs upp. Den nationella<br/>uppf�ljningen ska medge l�nsvisa j�mf�relser.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska till regeringen �rligen redovisa och kommentera upp-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljningen.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom ramen f�r kultursamverkansmodellen ska det vid myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">finnas ett samverkansr�d med uppgift att samordna de nationella kulturpoli-<br/>tiska intressena i modellen. Regeringen best�mmer vilka statliga myndig-<br/>heter och nationella institutioner som ska ing� i samverkansr�det.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:2014</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1186)
med instruktion f�r Statens kulturr�d;

utf�rdad den 22 december 2010.

Regeringen f�reskriver

1 att det i f�rordningen (2007:1186) med instruk-

tion f�r Statens kulturr�d ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 a och 7 a ��, av
f�ljande lydelse.

3 a �

Inom ramen f�r kultursamverkansmodellen enligt f�rordningen

(2010:2012) om f�rdelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-
het ska myndigheten representera staten i dialogen med ber�rda landsting
samt ansvara f�r att den statliga bidragsgivningen f�ljs upp. Den nationella
uppf�ljningen ska medge l�nsvisa j�mf�relser.

Myndigheten ska till regeringen �rligen redovisa och kommentera upp-

f�ljningen.

7 a �

Inom ramen f�r kultursamverkansmodellen ska det vid myndigheten

finnas ett samverkansr�d med uppgift att samordna de nationella kulturpoli-
tiska intressena i modellen. Regeringen best�mmer vilka statliga myndig-
heter och nationella institutioner som ska ing� i samverkansr�det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.

SFS 2010:2014

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;