SFS 2010:2015 Förordning om statsbidrag för sommarskolor

102015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för sommarskolor;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig

stödundervisning som bedrivs mellan vår- och höstterminen (sommarskola).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,

lämnas till den som är huvudman för en grundskola, sameskola eller gymna-
sieskola.

3 §

Statsbidrag lämnas för kostnader för sommarskola för en elev som

behöver den för att nå målen i ett eller flera ämnen eller kurser och som
under vårterminen har gått

1. årskurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 i grundskolan,
2. årskurs 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i sameskolan, eller
3. läsår 1 eller 2 i gymnasieskolan.

4 §

Statsbidrag lämnas även för kostnader för sommarskola för en elev

som under vårterminen har gått läsår 3 i gymnasieskolan, om eleven vid vår-
terminens slut inte har en gymnasieexamen.

5 §

Huvudmannen ska använda lärare som får anställas som lärare i skol-

väsendet utan tidsbegränsning för den sommarskola som ansökan om stats-
bidrag avser.

6 §

Med kostnader för sommarskola avses kostnader för

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. måltider,
4. elevresor till och från sommarskolan,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokaler.

SFS 2010:2015

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2015

Beräkning av statsbidrag

7 §

Statsbidrag lämnas med högst 5 000 kronor per elev.

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som beslutar om

bidraget.

Skolverket betalar ut statsbidraget efter det att huvudmannen har lämnat

uppgift till verket om att de elever som har deltagit i sommarskolan har
avslutat den.

Uppföljning och redovisning

9 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

10 §

Den som får statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till

Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för
uppföljningen.

�&terkrav

11 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 10 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt

eller delvis.

Bemyndiganden

12 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
2. verkställighet av denna förordning.

�verklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2011.
2. Vid tillämpningen av förordningen ska en fristående skola som mot-

svarar grundskolan respektive gymnasieskolan jämställas med grundskola
respektive gymnasieskola.

background image

3

SFS 2010:2015

3. Vid tillämpningen av 4 § ska ett slutbetyg jämställas med gymnasieexa-

men.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010