SFS 2010:2016 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

102016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för lärlings-

utbildning för vuxna. Med lärlingsutbildning för vuxna avses i denna förord-
ning en yrkesutbildning inom sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs
enligt skollagen (1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal
vuxenutbildning och som

1. omfattar minst 400 och som mest 1 600 gymnasiepoäng, och
2. till minst 70 procent genomförs på en arbetsplats.
Med lärlingsutbildning för vuxna avses i denna förordning även en yrkes-

utbildning inom sådan gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda som
bedrivs enligt skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:736) om
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och som

1. omfattar minst 20 veckor och som mest 2 år, och
2. till övervägande del genomförs på en arbetsplats.

2 §

Statsbidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, till en kommun för

lärlingsutbildning för vuxna. Om statsbidrag lämnas för lärlingsutbildning
för vuxna, får statsbidrag även lämnas för ersättning till arbetsplatsen och för
utbildning av handledare på arbetsplatsen.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplatsen får även lämnas för den tid

handledare deltar i sådan utbildning som avses i 12 §.

Villkor för statsbidrag

Lärlingsutbildningen

3 §

Lärlingsutbildning för vuxna ska syfta till att ge eleverna

1. en grundläggande yrkesutbildning,
2. ökad arbetslivserfarenhet, och
3. en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få

kunskaper inom yrkesområdet.

SFS 2010:2016

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2016

4 §

Lärlingsutbildning för vuxna ska

1. planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företag, organisa-

tioner eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher
som utbildningen är avsedd för,

2. vid behov anordnas på deltid, och
3. kunna kombineras med övrig utbildning inom det offentliga skolväsen-

det för vuxna.

Vidare ska kommunen kunna visa på ett behov av utbildningen, erbjuda

studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av
utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

5 §

För varje lärlingsutbildning för vuxna ska det finnas ett lärlingsråd

eller en liknande annan funktion för samråd mellan utbildningens företrädare
och arbetsmarknadens organisationer.

Om funktionen har formen av ett lärlingsråd ska det i rådet ingå företräda-

re för berörda arbetstagare och arbetsgivare samt för utbildningens lärare
och elever. �ven annan skolpersonal och andra berörda intressenter från
arbetslivet får ingå. Lärlingsrådet utser inom sig en ordförande och bestäm-
mer sina arbetsformer.

Det får inrättas ett lärlingsråd eller en liknande funktion som är gemensam

för flera utbildningar. Ett lärlingsråd eller en liknande funktion enligt denna
förordning får även vara gemensam med motsvarande funktion inom
gymnasieskolan.

Lärlingsrådets eller den liknande funktionens uppgifter framgår av 6 §

första stycket och 8 §.

6 §

Kommunen ska efter förslag från den funktion som avses i 5 § besluta

vilken eller vilka arbetsplatser den arbetsplatsförlagda delen av lärlings-
utbildningen för vuxna ska förläggas till.

Bara den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget

och som även i övrigt bedöms vara lämplig får anlitas som sådan handledare
som avses i 3 § 3.

7 §

Kommunen ska se till att genom avtal mellan sig och berörda arbets-

platser reglera sina och arbetsplatsernas åtaganden i samband med det
arbetsplatsförlagda lärandet.

Rektorn ska se till att det för varje elev som genomgår en lärlingsutbild-

ning för vuxna upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av kommunen,
eleven och företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbild-
ningen förläggs (utbildningskontrakt). I avtalet ska det anges vilka delar av
utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av
dessa. Vidare ska det framgå vilken lärare i utbildningen och vilken hand-
ledare på arbetsplatsen som ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen.

8 §

Utöver vad som följer av 6 § första stycket ska den funktion som avses

i 5 § medverka till att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv
samt bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet. Funktionen ska i det
arbetet bistå kommunen och rektorn när det gäller att

background image

3

SFS 2010:2016

� ordna lärlingsplatser för den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbild-

ningen för vuxna,

� utforma förslag till avtal med berörda arbetsplatser enligt 7 § första

stycket och till utbildningskontrakt enligt 7 § andra stycket,

� säkerställa att de arbetsplatser som tar emot elever har kompetenta hand-

ledare, och

� bedöma om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen motsvarar de

nationella målen för utbildningen och även i övrigt svarar mot de krav som
ställs i läroplan, kursplan och andra författningar.

Funktionen ska vidare medverka vid uppföljning och utvärdering av den

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

9 §

För den arbetsplatsförlagda delen av lärlingsutbildningen för vuxna ska

det finnas en eller flera kursplaner.

Kommunen beslutar efter samråd med den funktion som avses i 5 § vilken

eller vilka nationella kursplaner som ska tillämpas.

10 §

Uppgift om att en elev genomgår lärlingsutbildning för vuxna inom

gymnasial vuxenutbildning ska antecknas i elevens individuella studieplan.

11 §

Betyg på en kurs och på ett projektarbete som genomförs på en

arbetsplats ska sättas av läraren efter samråd med handledaren. I en elevs
slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska det anges om eleven har
genomgått en lärlingsutbildning för vuxna. Till slutbetyget ska en beskriv-
ning av de utbildningsavsnitt som genomförts på en arbetsplats bifogas.

Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, ska

rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det. Intyget ska innehålla uppgifter
om

1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och
2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.

Handledarutbildningen

12 §

Utbildning av sådan handledare som avses i 3 § 3 ska omfatta

� handledarrollen,
� handledarmetodik,
� bedömning och betygssättning,
� styrdokumenten för gymnasial vuxenutbildning eller gymnasial vuxen-

utbildning för utvecklingsstörda och annan relevant författningsreglering, och

� sådan funktion som avses i 5 § och dess uppgifter.

Ansökan och beslut om statsbidrag

13 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som beslutar om

och betalar ut bidraget.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser som

statsbidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för
utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbild-
ning inom det offentliga skolväsendet.

background image

4

SFS 2010:2016

Beräkning av statsbidrag

Statsbidrag för lärlingsutbildning

14 §

Statsbidraget för lärlingsutbildning för vuxna ska fördelas på grund-

val av det antal elever som tagits in till utbildningen under en tolvmånaders-
period. Varje sådan elev berättigar kommunen till statsbidrag med högst
50 000 kronor per tolvmånadersperiod, fördelat efter omfattningen av elev-
ens utbildning.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplats

15 §

Statsbidraget för ersättning till arbetsplats ska fördelas på grundval av

det antal elever som tagits emot på arbetsplatser för arbetsplatsförlagt läran-
de under en tolvmånadersperiod. Varje sådan elev berättigar kommunen till
statsbidrag med högst 25 000 kronor per tolvmånadersperiod, fördelat efter
omfattningen av elevens utbildning.

Statsbidrag för handledarutbildning

16 §

Statsbidraget för handledarutbildning ska fördelas på grundval av

antalet anlitade handledare under en tolvmånadersperiod. Varje handledare
berättigar kommunen till statsbidrag med högst 3 500 kronor per tolvmåna-
dersperiod.

Uppföljning och redovisning

17 §

Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har

använts.

18 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska med-

verka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som
bestäms av Statens skolverk samt till Skolverket lämna de uppgifter som
verket begär.

�&terbetalning och återkrav

19 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 18 §, eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.
Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt

eller delvis.

background image

5

SFS 2010:2016

20 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som

infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats
som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procent-
enheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

21 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. närmare villkor för att en arbetsplats ska få anlitas för den arbetsplats-

förlagda delen av lärlingsutbildningen,

2. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
3. verkställighet av denna förordning.

�verklagande

22 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010