SFS 2010:2017 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

102017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning m.m.;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:43) om statsbidrag

för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m.

dels att rubriken till förordningen samt 1�5, 7, 8 och 13 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 1 a�1 c och 7 a�

7 c §§, av följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
för utvecklingsstörda m.m.

1

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesin-

riktad gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning och
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (yrkesvux)
samt viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbild-
ning. Vad gäller annan utbildning än sådan som avses i 7 b § gäller förord-
ningen för utbildning som påbörjas under tiden den 15 mars 2009�den
31 december 2011.

1 a §

Med yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avses i denna förord-

ning sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen
(1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
och som består av

1. orienteringskurser,
2. nationella kurser inom ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen

inom något annat nationellt program än estetiska programmet, naturveten-
skapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet,
eller

3. sådana kurser som avses i 7 b §.

1 Senaste lydelse 2009:1077.

2 Senaste lydelse 2009:1077.

SFS 2010:2017

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2017

1 b §

Med viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning avses i denna förord-

ning sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen
(1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
och som

1. består av nationella kurser, och
2. kan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas

på grundnivå eller behörighet till yrkeshögskoleutbildning.

1 c §

Med yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda

avses i denna förordning sådan gymnasial vuxenutbildning för utvecklings-
störda som bedrivs enligt skollagen (1985:1100) och förordningen
(1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda och som består av
kurser inom ämnen som i gymnasiesärskolan utgör yrkesämnen inom något
annat nationellt program än estetiska programmet.

2 §

3

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med ett belopp per års-

studieplats eller, när det gäller sådan utbildning som avses i 7 b §, med ett
belopp per deltagarplats i heltidsutbildning.

I stället för det som anges om en årsstudieplats i 1 kap. 7 § tredje stycket

förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gäller 7�7 b §§
denna förordning.

3 §

Bestämmelserna om urval i 3 kap. 8 § förordningen (2002:1012) om

kommunal vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan utbildning enligt
1 a eller 1 b § för vilken statsbidrag lämnats enligt denna förordning. I stället
ska, om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, före-
träde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på
arbetsmarknaden.

4 §

4

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,

lämnas till en kommun för utbildning, om

1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med före-

tag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de
branscher som utbildningen är avsedd för,

2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
3. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen

och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvär-
vade kunskaper och kompetens, och

4. i fråga om utbildning enligt 1 a eller 1 b §, urvalsregeln i 3 § tillämpas

på utbildningen.

5 §

5

Statsbidrag lämnas efter ansökan.

Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå
1. vilken eller vilka kurser som kommunen ansöker om statsbidrag för,

3 Senaste lydelse 2009:1077.

4 Senaste lydelse 2009:1077.

5 Senaste lydelse 2009:1077.

background image

3

SFS 2010:2017

2. hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning och i

förekommande fall verksamhetspoäng som utbildningen sammanlagt ska
omfatta,

3. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen,
4. hur utbildningen har planerats, och
5. vilket behov som finns av utbildningen.
Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt

som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som
behövs.

7 §

6

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom

barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet,
medieprogrammet samt omvårdnadsprogrammet lämnas statsbidrag för en
årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom

byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, industriprogram-
met, livsmedelsprogrammet och naturbruksprogrammet lämnas statsbidrag
för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng.

7 a §

För orienteringskurser och teoretiska kurser som kan ge grundläg-

gande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller
behörighet till yrkeshögskoleutbildning lämnas statsbidrag för en årsstudie-
plats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienteringskurser lämnas
statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.

7 b §

För de nationella kurser som ingår i en utbildning till yrkesförare för

persontransporter eller godstransporter lämnas statsbidrag för en deltagar-
plats i heltidsutbildning.

7 c § För de kurser som ingår i en yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
för utvecklingsstörda lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som vid hel-
tidsstudier omfattar 40 veckors utbildning.

8 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en årsstudieplats ska

motsvara fler verksamhetspoäng än vad som anges i 7 § och hur statsbidrag
enligt 7 c § ska beräknas.

13 §

7

Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats

enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt om statsbidrag enligt denna
förordning om kommunen

1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många års-

studieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som kommunen har
ansökt om, och

2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad gymnasial

vuxenutbildning, viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning eller yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda utöver vad kommunen
tidigare har fått bidrag för enligt denna förordning.

6 Senaste lydelse 2009:1077.

7 Senaste lydelse 2009:1077.

background image

4

SFS 2010:2017

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)